Høring - forslag om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger (videreføring av midlertidige lovregler)

Vedlagt følger høringsnotat utarbeidet av Finansdepartementet med forslag til lovregler om at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer av bedriftens pensjonsordning, selv om de ansatte i utgangspunktet skulle meldes ut av ordningen dersom de permitteres som følge av driftsinnskrenkninger mv. Midlertidige lovregler om dette ble innført 17. april 2020 på bakgrunn av koronautbruddet. Reglene ble videreført frem til 28. februar 2022, og ble deretter videreført i forskrift.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.10.2022

Vår ref.: 20/2910

Vedlagt følger høringsnotat utarbeidet av Finansdepartementet med forslag til lovregler om at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer av bedriftens pensjonsordning, selv om de ansatte i utgangspunktet skulle meldes ut av ordningen dersom de permitteres som følge av driftsinnskrenkninger mv. Midlertidige lovregler om dette ble innført 17. april 2020 på bakgrunn av koronautbruddet. Reglene ble videreført frem til 28. februar 2022, og ble deretter videreført i forskrift.

Departementet foreslår at lovregler som tilsvarer de tidligere, midlertidige lovreglene om håndtering av permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger, innføres på varig basis. Det foreslås endringer i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og forsikringsavtaleloven.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 28. oktober 2022. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke på «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                    Jens Christian Werring-Westly                                                                                avdelingsdirektør

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bankenes sikringsfond
Barne- og familiedepartementet
Brønnøysundregistrene
Caritas Norge
Changemaker
Coop Norge SA
Datatilsynet
Deloitte  AS
Den norske advokatforening
Den norske aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Econa
Energi Norge
Equinor
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansmarkedsfondet
Finanstilsynet
Fiskebåt
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forsvarsdepartementet
Forum for Utvikling og Miljø
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Crowdfunding Forening
Norsk Hydro ASA
Norsk Journalistlag
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Sjøoffiserers Forbund
Norsk takst
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Øko-Forum
Norske boligbyggelags landsforbund AL
Norske finansanalytikeres forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo børs
Oslosenteret
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Plan Norge
Publish What You Pay Norway
Redd Barna
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Statsministerens kontor
Stiftelsesforeningen
Storebrand
Støttekomiteen for Vest-Sahara
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
Yara International ASA
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet