Høring om krav til vekterutdanning for ansatte ved alarmselskaper som ikke foretar utrykning

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring en vurdering av behovet for vekterutdanning for ansatte ved alarmselskaper som ikke foretar utrykning. Det er etter lov 5. januar 2001 nr. 1 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) krav om vekterutdanning for ansatte ved alarmsentraler som ikke foretar utrykning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2021

Vår ref.: 20/5333

Høring om krav til vekterutdanning for ansatte ved alarmselskaper som ikke foretar utrykning      

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring en vurdering av behovet for vekterutdanning for ansatte ved alarmselskaper som ikke foretar utrykning.

Det er etter lov 5. januar 2001 nr. 1 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) krav om vekterutdanning for ansatte ved alarmsentraler som ikke foretar utrykning.

Justis- og beredskapsdepartementet har mottatt enkelte henvendelser knyttet til kravene til utdanning for denne gruppen ansatte. Det er blant annet tatt til orde for at det er svært kostbart for små bedrifter å utdanne de ansatte til vektere og at det på sikt vil kunne føre til problemer med rekruttering og fleksibilitet til å ansette sommervikarer, studenter mv.

Departementet ønsker å innhente synspunkter på om kravet til vekterutdanning for denne gruppen ansatte bør opprettholdes, eventuelt reduseres i omfang.

Høringsfristen er 15. februar 2021.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle berørte underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Jostein Haug Solberg
avdelingsdirektør

Grethe Kleivan
avdelingsdirektør

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidstilsynet
Datatilsynet
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstoladministrasjonen
Forbrukertilsynet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kripos
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Luftfartstilsynet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Norges Bank
Personvernnemda
Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sametinget
Sivil klareringsmyndighet
Skattedirektoratet
Spesialenheten for politisaker
Statsadvokatembetene
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste
     (EOS- utvalget)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)
Sysselmannen på Svalbard
Tolletaten
Utlendingsdirektoratet
Økokrim

Advokatforeningen
Den Norske Dommerforening
Finans Norge
NHO Service og Handel
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juristforbundet
Juss-Buss
Jussformidlingen
KS - Kommunesektorens organisasjon
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges idrettsforbund
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Sikkerhetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsråd
Parat
Politiets Fellesforbund
PSS Securitas
Rettspolitisk forening
Virke

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Politihøgskolen