Høring om kvotefordeling av stipend og garantiinntekter for kunstnere 2009

Kultur- og kirkedepartementet fastsetter fordelingen av midlene mellom de ulike kunstnergruppene. Dette skjer etter samråd med Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere (Utvalget) og forhandlingsberettigede organisasjoner. Utvalget har i år fremmet forslag til kvotefordeling for 2009 basert på bevilgningsforslaget i St.prp. nr. 1 (2008–2009).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.01.2009

Vår ref.: 2008/04577 KU/KU1 SBO:mmt

Stortinget fastsetter hvert år bevilgningen til statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. Stortinget vedtok 15. desember 2008 budsjettrammen for stipend og garantiinntekter for 2009 i tråd med forslaget i St.prp. nr. 1 (2008–2009) for Kultur- og kirkedepartementet.

Det er opprettet 15 nye arbeidsstipend for 2009. Arbeidsstipendets størrelse er økt med kr 10 000 til kr 186 000, jf. kap. 321, Kunstnerformål, post 73 Kunstnerstipend m.m.:

”Det foreslås i tillegg opprettet 15 nye arbeidsstipend. Utgiftene til de nye arbeidsstipendene utgjør ca. 3 mill. kroner. Av dette beløpet dekkes 0,9 mill. kroner ved omdisponering av midler fra fire ledige garantiinntekter. Arbeidsstipendets størrelse foreslås økt fra kr 176 000 til kr 186 000.”

Kultur- og kirkedepartementet fastsetter fordelingen av midlene mellom de ulike kunstnergruppene. Dette skjer etter samråd med Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere (Utvalget) og forhandlingsberettigede organisasjoner, jf. Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.

Utvalget har i brev til departementet av 19. november i år fremmet forslag til kvotefordeling for 2009 basert på bevilgningsforslaget i St.prp. nr. 1 (2008–2009). I St.prp. nr. 1 (2008–2009) heter det at:

”Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere skal ved innstilling om kvotefordeling ta hensyn til forskjeller i kunstnergruppenes inntekter, jf. undersøkelsen av kunstnernes aktivitets-, inntekts- og arbeidsforhold”.

Utvalgets forslag til kvotefordeling er vedlagt.

Departementet ber om at eventuelle merknader til Utvalgets forslag til kvotefordeling sendes departementet per brev innen onsdag 21. januar 2009, med kopi til Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, Statens kunstnerstipend, Postboks 643 Sentrum, 0106 Oslo. Kultur- og kirkedepartementet vil deretter fastsette endelig kvotefordeling for 2009.

Med hilsen

Øivind Danielsen e.f.
underdirektør

Sigrun Breck Oustad
rådgiver

 

Vedlegg

Kopi: Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Høringsinstanser:

Norske Billedkunstnere
Grubbegata 14
0179 OSLO

Norske Kunsthåndverkere
Rådhusgata 20
0151 OSLO

Den norske Forfatterforening
Postboks 327 Sentrum
0103 OSLO

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Postboks 261 Sentrum
0103 OSLO

Dramatikerforbundet
Postboks 579 Sentrum
0105 OSLO

Norsk Oversetterforening
Postboks 579 Sentrum
0105 OSLO

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Uranienborgveien 2
0258 OSLO

Musikernes Fellesorganisasjon
Postboks 8806 Youngstorget
0028 OSLO

Norsk komponistforening
Kongensgate 4
0153 OSLO

Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1
0166 OSLO

Norsk Sceneinstruktørforening
Kr. Augusts gate 19
0164 OSLO

Norske Scenografer
Postboks 7012 Majorstua
0306 OSLO

Norske Dansekunstnere
Welhavens gate 1
0166 OSLO

Norsk Kritikerlag
Postboks 352 Sentrum
0101 OSLO

Norsk Filmkritikerlag
Filmens Hus
Dronningens gate 16
0152 OSLO

Institutt for journalistikk
Nabbetorpveien 32
Postboks 1432
1602 FREDRIKSTAD

Forbundet Frie Fotografer
Postboks 8705 Youngstorget
0078 OSLO

Norsk Filmforbund
Filmens Hus
Dronningens gate 16
0152 OSLO

Norske Arkitekters Landsforbund
Arkitektenes hus
Josefines gate 34
0351 OSLO

Norske Interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforbund
Josefinesgate 34
0351 OSLO

Stipendkomiteen for folkekunst
Rff-senteret
Dragvoll
7491 TRONDHEIM

NOPA
Kongensgate 4
0153 OSLO

Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50
9730 KARASJOK

Samisk kunstnerråd
Mellomveien 1
Postboks 29
9731 Karasjok

 

Til toppen