Høring om kvotefordeling av stipend og garantiinntekter for kunstnere 2009

Kultur- og kirkedepartementet fastsetter fordelingen av midlene mellom de ulike kunstnergruppene. Dette skjer etter samråd med Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere (Utvalget) og forhandlingsberettigede organisasjoner. Utvalget har i år fremmet forslag til kvotefordeling for 2009 basert på bevilgningsforslaget i St.prp. nr. 1 (2008–2009).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.01.2009