Høring - om omlegging til areal i skattelovens regler om vilkårene for prosentligning av egen bolig

Høringsfrist 29. mars 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.03.2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/165 SL sib/rla

29.01.04

Høringsnotat om omlegging til areal i skattelovens regler om vilkårene for prosentligning av egen bolig

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat om omlegging til areal i skattelovens regler om vilkårene for prosentligning av egen bolig.

Fordel ved bruk av egen bolig fastsettes i de fleste tilfeller gjennom prosentliging. Prosentligning innebærer at det beregnes en sjablonmessig nettoinntekt ved egen bruk som en prosentvis andel av boligens ligningsverdi. Et hovedprinsipp i reglene om prosentligning av egen bolig i dag, er at prosentligning gjennomføres når eieren benytter minst halvparten av egen bolig til egen bruk, regnet etter utleieverdi. Departementet foreslår i høringsnotatet en omlegging fra utleieverdi til areal i reglene om vilkårene for prosentligning av egen bolig.

Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer foreleggelse av høringsnotatet for berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for eventuelle merknader til høringsnotatet er satt til 29. mars 2004. Departementet ber om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes som e-post til arkiv.postmottak@finans.dep.no

Høringsbrevet med høringsnotat er også å finne på Finansdepartementets hjemmeside på internett: http://www.dep.no.

Kopi av dette brevet, vedlagt høringsnotatet, er sendt Finanskomiteen på Stortinget.

Med hilsen

Jon Tingvold e.f.
avdelingsdirektør

Tom Venstad
lovrådgiver

Høringsnotatet kan du lese her (PDF-format)

Skatteøkonomisk avdeling

Her

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Kultur- og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Landbruksdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 OSLO

Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg (EBA)

Postboks 5485 Majorstua

0305 OSLO

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Huseiernes Landsforbund

Fred Olsensgt 5

0152 OSLO

Ligningsutvalget

C. Sundtsgate 15

5004 BERGEN

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges Bondelag

Schweigaardsgaten 34

0191 OSLO

Norges Eiendomsmeglerforbund

Inkognitogaten 10 A

0258 OSLO

Norges Huseierforbund

Universitetsgt. 20

0162 OSLO

Norges takseringsforbund

Fyrstikkalléen

0661 OSLO

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Øvre Vollgt 9

0158 OSLO

Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L

Postboks 452 Sentrum

0104 OSLO

Norske Sivilingeniørers Forening

Dr. Maudsgate 15

0250 OSLO

OBOS

Postboks 6666 St. Olavs plass

0129 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO