Høring — om politiets tilgang til valutaregisteret

Høringsfrist: 21. april 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/2951 SL EMa/HKT

16.01.2006

Høring om politiets tilgang til valutaregisteret

Lov 28. mai 2004 nr. 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven) § 6 regulerer hvem som skal ha tilgang til opplysningene i valutaregisteret. Valutaregisterloven § 6 første ledd lyder:

Politiet, skatteetaten, toll- og avgiftsetaten, Rikstrygdeverket og Kredittilsynet skal ha elektronisk tilgang til opplysningene i registeret. Søk i registeret skal kun skje ut fra disse etatenes behov for opplysninger i forbindelse med iverksatt etterforskning og kontrollvirksomhet og tilsyn.

Om forståelsen av bestemmelsen er følgende uttalt i Ot.prp. nr. 35 (2003-2004) side 29 annen spalte:

Departementet opprettholder forslaget om at politiet gis elektronisk tilgang til registeret. Ifølge Riksadvokaten bør det presiseres i § 6 at opplysningene bare kan innhentes i forbindelse med iverksatt etterforskning, slik at det tydeligere fremgår at opplysningene ikke kan innhentes for å vurdere om etterforskning skal iverksettes. Departementet legger dette til grunn, og foreslår at lovteksten presiseres til å gjelde iverksatt etterforskning. Skatteetaten, toll- og avgiftsetaten og Rikstrygdeverket vil kunne bruke registerets opplysninger i forbindelse med sin kontrollvirksomhet. Disse etatene vil kunne søke i registeret både i forbindelse med konkrete kontrollsaker, og i forbindelse med stikkprøvekontroller og andre kontroller som er en del av etatens alminnelige kontrollvirksomhet.

Også Kredittilsynet foreslås gitt tilgang til registeret. Kredittilsynet vil kunne bruke opplysningene i sitt tilsynsarbeid og arbeid med å sikre finansiell stabilitet.

Etatene som gis søkeadgang i registeret, vil kunne benytte de fremsøkte data i sitt arbeid i samsvar med valutaregisterlovens formål og etter de saksbehandlingsregler som gjelder for etaten. Departementet kan ikke se at personvernhensyn taler avgjørende mot dette.

Financial Action Task Force (FATF) fremla 10. juni 2005 en evalueringsrapport om Norges arbeid for å hindre hvitvasking og finansiering av terrorisme. Rapporten er tilgjengelig på FATFs internettside, www.fatf-gafi.org. I rapporten analyseres og vurderes de tiltak Norge har satt i verk for å motarbeide hvitvasking og terrorfinansiering, og det gis konkrete anbefalinger om endringer og supplerende tiltak Norge kan iverksette for å styrke dette arbeidet.

Norge ble i rapporten kritisert fordi politiet ikke kan utføre søk i valutaregisteret før det er iverksatt etterforskning, jf. side 153. FATF uttaler at i hvert fall hvitvaskingsenheten, og muligens også politiet/ØKOKRIM, bør ha elektronisk tilgang til valutaregisteret selv om formell etterforskning ikke er iverksatt. Det heter videre at hvitvaskingsenheten bør kunne utføre søk i registeret når den mottar en hvitvaskingsmelding, på samme måte som den kan utføre søk i andre registre.

På denne bakgrunn ba Toll- og avgiftsdirektoratet i brev av 14. juli 2005 om at det vurderes å endre valutaregisterloven slik at ØKOKRIM gis generell tilgang til valutaregisteret. Departementet forela forslaget for ØKOKRIM, Politidirektoratet og Riksadvokaten, som alle uttalte seg positivt om en slik endring. ØKOKRIM skrev i brev av 29. september 2005 til Finansdepartementet:

”Både når det gjelder etterretning og analyse i konkret sak og i arbeidet med å utarbeide mer generelle strategiske og overordnede analyser, vil søkeadgang i valutaregisteret være av stor betydning. Begrenset søkeadgang i valutaregisteret fremstår derfor som lite forenlig med lovgiverens intensjon bak reglene i hvitvaskingsloven.”

Departementet antar at elektronisk tilgang til valutaregisteret vil ha særlig stor betydning når ØKOKRIM mottar en hvitvaskingsmelding i henhold til hvitvaskingsloven § 7 annet ledd. Tilgang til registeret kan i slike tilfeller medvirke til at etterforskning blir iverksatt, men søk kan også vise at en mistanke om lovbrudd er uberettiget, og således forhindre unødvendig etterforskning.

Departementet foreslår at valutaregisterloven § 6 endres slik at bestemmelsen ikke legger noen begrensning på politiets tilgang til valutaregisteret. Søk i registeret må imidlertid være i tråd med valutaregisterlovens formål, jf. § 1. Politiet vil derfor bare kunne utføre søk når dette er et ledd i politiets arbeid med å forebygge eller bekjempe kriminalitet.

Etter gjeldende rett har politiet som etat, ikke bare ØKOKRIM, elektronisk tilgang til valutaregisteret. Denne ordningen er begrunnet med at også politiet utenom ØKOKRIM har arbeidsoppgaver som medfører behov for tilgang til registeret. Effektivitetshensyn tilsier at en utvidelse av tilgangen til valutaregisteret bør gjelde politiet som etat.

Toll- og avgiftsdirektoratet har opplyst at en endring i tråd med ovennevnte innebærer at det må foretas en mindre teknisk justering for å gi politiet generell tilgang til registeret, men at det ikke vil påløpe vesentlige kostnader.

Departementet foreslår at valutaregisterloven § 6 første ledd skal lyde:

Politiet skal ha elektronisk tilgang til opplysningene i registeret. Det samme gjelder skatteetaten, toll- og avgiftsetaten, Rikstrygdeverket og Kredittilsynet, men søk i registeret skal kun skje ut fra disse etatenes behov for opplysninger i forbindelse med kontrollvirksomhet og tilsyn.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes uttalelser innen fredag 21. april 2006.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals e.f.
avdelingsdirektør

Ellen Gjemdal
lovrådgiver

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Barne- og likestillingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Fiskeri- og kystdepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 OSLO

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Kultur- og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Kristian Augustsgate 9

0164 OSLO

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros pl. 5

0164 OSLO

Brønnøysundregistrene

Havnegata 48

8910 BRØNNØYSUND- REGISTRENE

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

De selvstendige kommunale pensjonskasser
c/o Skien komm. Pensj.kasse
v/Torild Grande

Postboks 158

3701 SKIEN

Den norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 OSLO

Finansforbundet
Avd. Oslo

Schweigaardsgt. 14

0185 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Finansieringsselskapenes Forening
Finansieringsselskapenes Servicekontor

Postboks 2330 Solli

0201 OSLO

Fiskebåtredernes Forbund

Røysegate 15

6003 ÅLESUND

Folketrygdfondet

Haakon VII's gate 6

0161 OSLO

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forbrukerombudet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Handelshøyskolen BI

Elias Smiths vei 15

1337 SANDVIKA

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Kommunal Landspensjonskasse

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Konkursrådet
Justisdepartementet
Sivilavdelingen

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 OSLO

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Falsensgt 14

2314 HAMAR

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Ligningsutvalget

C. Sundtsgate 15

5004 BERGEN

Kommunenes sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges Bank

Postboks 1179 Sentrum

0107 OSLO

Norges Eiendomsmeglerforbund

Inkognitogaten 10 A

0258 OSLO

Norges Fondsmeglerforbund

Postboks 292 Sentrum

0103 OSLO

Norges Handelshøyskole

Hellevn. 30

5035 BERGEN

Norges Juristforbund

Kristian Augustsgt. 9

0164 OSLO

Norges Kooperative Landsforening (NKL)

Postboks 1173 Sentrum

0107 OSLO

Norges kommunerevisorforbund

Postboks 1417 Vika

0115 OSLO

Norges Røde Kors

Postboks 1 Grønland

0133 OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Norsk Øko-Forum

Postboks 2853 Tøyen

0608 OSLO

Norske Bankfunksjonærers Forbund

Markveien 35

0554 OSLO

Norske Pensjonskassers Forening

Postboks 2417 Solli

0201 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Riksadvokatembetet

Postboks 8002 Dep

0030 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

Rikstrygdeverket

Drammensveien 60

0241 OSLO

Sentralskattekontoret for storbedrifter

Postboks 5053

1503 MOSS

Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Prinsens vei 1

4300 SANDNES

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Skattefogdenes Landsforening
v/Arnljot von Mehren
Hordaland skattefutkontor

Postboks 1097 Sentrum

5809 BERGEN

Skatterevisorenes Forening
v/Heidi Graf Verpe
Buskerud fylkesskattekontor

Postboks 1049

3001 DRAMMEN

Sparebankforeningen i Norge

Universitetsgaten 8

0164 OSLO

Statistisk Sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Kontrollutvalget for hvitvasking
Økokrim

Postboks 8193 Dep

0034 OSLO

Økokrim

Postboks 8193 Dep

0034 OSLO

Verdipapirfondenes forening

Arbins gate 11

0253 OSLO

Verdipapirsentralen

Postboks 6570 Rodeløkka

0501 OSLO