Høring - Forslag om unntak fra arbeidsmiljølovens § 16-3 om reservasjonsrett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår unntak fra reservasjonsrett etter arbeidsmiljøloven § 16-3 ved interne omorganiseringer i staten. Forslaget innebærer at det gjøres endringer i forskrift av 16. desember 2005 nr. 1567 om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper § 1.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.12.2020

Vår ref.: 20/260

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag om unntak fra reservasjonsrett etter arbeidsmiljøloven § 16-3 ved interne omorganiseringer i staten på høring. Forslaget innebærer at det gjøres endringer i forskrift av 16. desember 2005 nr. 1567 om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper § 1.

Forslaget har til formål å følge opp statens praksis som medfører at arbeidsmiljøloven § 16-3 om reservasjonsrett i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, ikke gjelder for dem som er
omfattet av lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) av 16. juni 2017 nr. 67 ved omorganiseringer internt i statsforvaltningen. Endringen innebærer en forskriftsfesting og formalisering av gjeldende praksis i staten.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at eventuelle høringssvar sendes innen 31. desember 2020.

Akademikerne

Amedia

Amnesty International Norge

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsforskningsinstituttet AS

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsretten

Arbeidstilsynet

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkivverket

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Bedriftsforbundet

Bioteknologirådet

Brønnøysundregistrene

Civita

Datatilsynet

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dataforening

Den norske revisorforening

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for økonomistyring

Distriktssenteret

Domstoladministrasjonen

Fafo - Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Fagpressen

Finans Norge

Finansdepartementet

Finanstilsynet

Fiskeridirektoratet

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvaret

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarsbygg

Forsvarsdepartementet

Forsvarsmateriell

Fredskorpset

Frivillighet Norge

Fylkesmannen i Agder

Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Fylkesmannen i Vestland

Fylkesmennenes fellesadministrasjon

Garantiinstituttet for eksportkreditt

Handelshøyskolen BI

Havforskningsinstituttet

Helfo

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

HR Norge

Human Rights Alert Norway

Husbanken

Husleietvistutvalget

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Østfold

Høgskulen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

ICJ Norge

IKT Norge

Institutt for journalistikk

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Jernbanedirektoratet

Justervesenet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kartverket

Klagenemnda for industrielle rettigheter

Klagenemndssekretariatet

Klima- og miljødepartementet

Kommisjonen for gjennopptagelse av straffesaker

Kommunesektorens organisasjon

Kompetanse Norge

Konkurransetilsynet

Kontoret for voldsoffererstatning

Kulturdepartementet

Kulturrådet

Kulturtanken

Kunnskapsdepartementet

Kunsthøgskolen i Oslo

Kystverket

Landbruks- og matdepartementet

Landbruksdirektoratet

Landslaget for lokalaviser

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Lederne

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings-og diskrimineringsombudet

LO Stat

Luftfartstilsynet

Mattilsynet

Mediebedriftenes Landsforening (MBL)

Medietilsynet

Meterologisk institutt

Miljødirektoratet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidl. Post- og teletilsynet)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT)

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR)

Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid

Nord Universitet

Norges forskningsråd

Norges geologiske undersøkelse

Norges handelshøyskole

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges Musikkhøgskole

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk akkreditering

Norsk institutt for bioøkonomi - Utvalg 1

Norsk journalistlag

Norsk kulturråd

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk Polarinstitutt

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Romsenter

Norsk senter for informasjonssikring

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

NRK

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets hovedorganisasjon

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Næringslivets sikkerhetsråd

Olje- og energidepartementet

Oljedirektoratet

Opplysningsvesenets fond

Oslo kommune

Patentstyret

Pensjonstrygden for sjømenn

Personvernnemnda

Petroleumstilsynet

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning

Riksmekleren

Riksrevisjonen

Riksteatret

Sametinget

Samferdselsdepartementet

SAMFO

Samisk Høgskole

Schibsted

Sekretariatet for foreldreutvalget i grunnopplæringen (FUG)

Sekretariatet for konfliktrådene

Sekretariatet for Regelrådet

Senter for IKT i utdanningen

Senter for internasjonalisering av utdanning

Sentralenheten Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Sivilombudsmannen

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Sparebankforeningen

Spesialenheten for politisaker

Språkrådet

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Statens havarikommisjon for transport

Statens helsetilsyn

Statens Innkrevingssentral

Statens Institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Statens jernbanetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens lånekasse for utdanning

Statens pensjonskasse

Statens sivilrettsforvaltning

Statens strålevern

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Statped - Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Statsbygg

Statsministerens kontor

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse - SKUP

Stortinget

Stortingets ombudsmann for forsvaret

Sysselmannen på Svalbard

Teknologirådet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet:

Tolldirektoratet

Transparency international Norge

Trygderetten

TV2

UNIO - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Utdanningsdirektoratet

Utenriksdepartementet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Vegtilsynet

Veterinærinstituttet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Stat