Høring - Omdanning av Opplysningsvesenets fond til aksjeselskap - forslag til omdanningslov

Opplysningsvesenets fond ble i statlig 1. januar 2023. Barne- og familiedepartementet foreslår at den framtidige forvaltingen av Opplysningsvesenets fond skal skje gjennom et statlig eid aksjeselskap. Høringen gjelder forslag til lov om omdanning til et aksjeselskap.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.01.2024

Vår ref.: 23/4107

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til lov om omdanning av Opplysningsvesenets fond til aksjeselskap (vedlagt).

Om forslaget

I Barne- og familiedepartementet sin budsjettproposisjon for 2024 (Prop. 1 S (2023-2024)) heter det at «Regjeringa tek sikte på å gjere Opplysningsvesenets fond om til eit aksjeselskap…». En slik omdanning krever en egen lov som regulerer prosessen og vilkår for denne.

Forslag til omdanningslov inneholder spesialbestemmelser som av hensyn til den eksisterende reguleringen i lov om Opplysningsvesenets fond og av andre praktiske grunner er nødvendig for å omdanne fondet til aksjeselskap. Reglene bygger dels på tilsvarende bestemmelser i tidligere lover for omdanning av offentlige foretak til aksjeselskap, blant annet lov 21. juni nr. 43 om omdanning av statens jernbanetrafikkselskap (NSB BA) og statens postselskap (Posten Norge BA).

Departementet tar sikte på at forvaltningen av selskapet skal bygge på kontinuitet, særlig med hensyn til Opplysningsvesenets fonds rammer i dag. Selskapet skal som grunneier fremdeles ta vare på og videreutvikle verdier i porteføljen med eiendommer og bygg over hele landet på forretningsmessig måte. Forventninger til bærekraft, samfunnsansvar, lederlønn mv. vil følge av Meld. St. 6 (2022–2023) – Eierskapsmeldingen. Kulturhistoriske eiendommer vil bli forvaltet i samsvar med kulturminnelovgivningen mv. så lenge selskapet eier disse.

Staten har ingen særskilt begrunnelse for eierskapet, og statens mål er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer for den kommersielle og største delen av virksomheten, samt bærekraftig og kostnadseffektiv forvaltning av høy kvalitet for de kulturhistorisk viktige byggene, eiendommer og landbrukseiendommene som er igjen i selskapet. Det vil bli lagt til grunn at salg av eiendeler skal skje på markedsvilkår, men jord- og skogeiendommer skal bare selges til aktører som konsesjonslovgivningen tillater salg til. Tidligere skogbruks- og jordbrukseiendommer som er omregulerte av kommuner, NVE eller andre, skal fremdeles kunne selges kommersielt.

Etter omdanningen overføres forvaltningen av statens eierskap i selskapet til Nærings- og fiskeridepartementet, som i samråd med styret vurderer selskapets strategi ut fra hva som best fremmer statens mål med eierskapet.

Høringsfrist og innsending

Vi ber om at høringssvar fortrinnsvis sendes elektronisk ved å bruke lenken «Send inn høringssvar» eller til e-post til postmottak@bfd.dep.no

Høringsfristen er 22. januar 2024.

Med hilsen

Erik Saglie  (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Ellen Ur

avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Departementer

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Statsministerens kontor (i kopi)

 

Interesseorganisasjoner

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den norske kirke

Hovedorganisasjonen KA

Hovedorganisasjonen Virke

KS-Kommunesektorens Organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Bondelag

Norges jeger- og fiskeforbund

Norges Juristforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Offentlige etater

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Fylkeskommunene

Husbanken

Kommunene

Landbruksdirektoratet

Miljødirektoratet

Opplysningsvesenets fond

Regjeringsadvokaten

Riksantikvaren

Riksrevisjonen

Sametinget

Skattedirektoratet

Statens kartverk

Statens pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Statsbygg

Statsforvalterne

Statsskog SF

 

Utdanningsinstitusjoner

Nord universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø