Høring - Opphevelse av etterregningsbestemmelsen i prisutjevningsordningen for melk og innføring av et kapitalavkastningskrav rettet mot Tine BA

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.12.2005

Vår ref.:
 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200501883

17.11.2005

Høring – Opphevelse av etterregningsbestemmelsen i prisutjevningsordningen for melk og innføring av et kapitalavkastningskrav rettet mot Tine BA

Vedlagt følger Landbruks- og matdepartementets høringsnotat med forslag til endringer som berører markedsordningen for melk. Forslaget innebærer en oppfølging av det som er lagt til grunn i forbindelse med årets jordbruksoppgjør, herunder jordbruks­avtalens prisbestemmel­ser, St.prp. nr. 69 (2004-2005) og Stortingets behandling av denne. I korte trekk foreslår departementet at etterregningsbestemmelsen i prisutjevningsforskrif­ten § 8 oppheves. Samtidig foreslås det innført retningslinjer om et forhåndsfastsatt kapitalavkast­ningskrav rettet mot Tine BA.

1. Opphevelse av etterregningsordningen
Etter endringene i markedsordningen for melk som trådte i kraft 01.01.2004, har etterregningen av tilskudd og avgifter i prisutjevningsordningen for melk mistet sin funksjon knyttet til kontroll av målprisuttaket. Det ble derfor allerede fra høsten 2003 lagt til grunn at etterregningsordningen skulle avvikles. Utkastet til forskrift om opphevelse av § 8 i forskrift om prisutjevningsordningen for melk (vedlegg 1 til høringsnotatet) innebærer slik sett et forslag til formalisering av dette.

2. Forslag om et kapitalavkastningskrav rettet mot Tine BA
Selv om det, sett fra en ren landbrukspolitisk synsvinkel, ikke er behov for særlige ordninger rettet mot foredlingsindustrien, ble det i forbindelse med behandlingen av årets jordbruksoppgjør lagt til grunn at det skal innføres en ordning der det fastsettes et samlet kapitalavkastningskrav rettet mot Tine Industri sin melkebaserte virksomhet. Dette har sin årsak i at konkurransesituasjonen i meierimarkedet fortsatt vurderes som begrenset, i tillegg til at Tine som samvirke vil kunne forvalte kapitalen på en annen måte enn aksjeselskaper. Et kapitalavkastningskrav vil kunne bidra til å legge et generelt press på Tine til å hensynta kapitalkostnader ved fastsetting av ferdigvareprisene, slik at det legges til rette for en margin mellom råvarekostnader og Tines markedspriser som kan gi rom for en fortjeneste for de uav­hengige aktørene.

I vedlagt utkast til retningslinjer om et slikt kapitalavkastningskrav, legges det opp til at kravet uttrykkes som en forventning til Tine om utbetaling av en sats fastsatt i øre pr. liter melk levert fra melkeprodusent. Dette innebærer at det er Tine selv som må ta endelig stilling til om forventningen kan innfris. Hvis selskapet av en eller annen grunn kommer til at kravet ikke er gjennomførbart, vil dette ha som konsekvens at Statens landbruksforvaltning (SLF) setter ned styringsprisen i løpet av året. Jordbruksavtalepartene vil uansett sette styringsprisen ned med virkning fra neste jordbruksavtaleår dersom kravet ikke er oppfylt.

Departementet har også vurdert et alternativ der avkastningskravet er differensiert på ulike produktkategorier.

3. Forkortet høringsfrist
Gjeldende forskrift om prisutjevningsordningen for melk hviler på at de forhånds­fastsatte avgiftene og tilskuddene skal etterregnes under gitte forutsetninger. Dersom denne forutsetningen skal oppheves med virkning for hele kalen­deråret 2006, ser departementet det som viktig at endringene fastsettes før årets begynnelse. Også når det gjelder kapitalavkast­ningskravets størrelse, er det viktig at dette blir fastsatt så tidlig som mulig for å lette Tines planleggingsforutsetninger og muligheter til å implementere kravet i sine systemer.

Ettersom regjeringsskiftet i høst har medført et behov for fornyet avklaring av hvorledes tidligere vedtak skal følges opp, har det ikke vært mulig å sende forslage­t på høring på et tidligere tidspunkt. Det understrekes at forslaget når det gjelder de prinsipielle spørsmålene like fullt er i tråd med det som berørte parter har vært klar over siden Stortingets behandling av årets jordbruksoppgjør. Det understrekes videre at aktørene flere måneder før dette tidspunkt har vært kjent med grunnlaget for den foreslåtte ordningen gjennom tilgang til rapporten fra arbeidsgruppen bestående av representanter fra Landbruks- og matdepartemen­tet og Moderniseringsdepartement, samt fra Konkurransetilsynet og SLF. Rapporten ble avgitt 28.01.2005, og er tidligere gjort tilgjengelig for berørte instanser. Den vedlegges derfor ikke, men kan lastes ned fra Moderniseringsdepartementets hjemmeside: http://www.odin.no/odinarkiv/norsk/mod/2005/pressem/050001-990114/dok-bn.html

Landbruks- og matministeren har på denne bakgrunn besluttet at høringsfristen settes til tre uker, jf. utredningsinstruksen pkt. 1.3. Det bes derfor om at eventuelle merknader er departe­mentet i hende innen 8. desember 2005.

4. Endringer i annet regelverk
For ordens skyld opplyses det om at forslaget om å oppheve etterregningsbestemmelsen i prisutjevningsforskriften § 8 medfører at underordnede bestemmelser om etterregning gitt av Statens landbruksforvaltning i forskrift 12.12.2003 nr. 1606 om satser og etterregning i pris­utjevningsordningen for melk automatisk mister sin betydning. Disse bestemmelsene vil bli opphevet med virkning fra samme tidspunkt som § 8, men det legges ikke opp til noen egen høringsprosess fra SLFs side.

Vedlegg

Med hilsen

 

Håvard Gulliksen (e.f.)
konst. avdelingsdirektør

 

Arne Oftedal
seniorrådgiver