Høring — Overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan

Som ledd i oppfølgingen av St meld nr 37 (2004-05) Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering, besluttet Helse- og omsorgsdepartementet at det skulle utarbeides en oversikt som gjengir hovedtrekkene i landets helse- og sosialberedskap. Det er utkastet til denne planen som nå sendes på høring. Høringsfristen er 25. august 2006.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.08.2006

  • Høringsfrist: 25.08.06