Høring — Overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan

Som ledd i oppfølgingen av St meld nr 37 (2004-05) Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering, besluttet Helse- og omsorgsdepartementet at det skulle utarbeides en oversikt som gjengir hovedtrekkene i landets helse- og sosialberedskap. Det er utkastet til denne planen som nå sendes på høring. Høringsfristen er 25. august 2006.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.08.2006

Vår ref.: 200603736-3

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200603736-3

24.05.06

Høring – overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan

Vedlagt følger utkast til Overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan på høring.

Som ledd i oppfølgingen av St meld nr 37 (2004-05) Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering, besluttet Helse- og omsorgsdepartementet at det skulle utarbeides en oversikt som gjengir hovedtrekkene i landets helse- og sosialberedskap. Det er utkastet til denne planen som nå sendes på høring.

Hensikten med planen er å synliggjøre hovedelementene i helse- og sosialsektorens beredskap og sammenhengen mellom disse. Planen gir en kortfattet og overordnet systemoversikt gjennom å beskrive aktørene i helse- og sosialforvaltningen/-tjenesten i beredskapsplanleggingen og ved krisesituasjoner. Planen berører blant annet roller og ansvar, lovgrunnlag, etablering av beredskapsorganisasjonen, varsling og rapportering, koordinering og internasjonal samhandling.

Planen gir et rammeverk som de enkelte aktørene kan relatere planverket for sin virksomhet til og henvender seg til offentlige virksomheter med ansvar for helse- og omsorgsberedskap og samarbeidende virksomheter i egen og andre sektorer. Planen bygger på etablerte prinsipper for beredskapsarbeidet og introduserer ikke endrede forutsetninger eller ansvarsforhold.

Det understrekes at planen er ikke et operativt planverk til bruk i krisesituasjoner. Aktørene har egne beredskapsplaner som skal legges til grunn i krisehåndteringen.

Utkastet er utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet og har vært forelagt og drøftet i arbeidsgruppen for oppfølging av beredskapstiltak etter stortingsmeldingen, der departementets underliggende virksomheter på direktoratsnivå er representert.

Eventuelle merknader må være utformet som konkrete og kortfattede tekstinnspill. Spørsmål kan rettes til Thor Erik Lindgren (tlf 22 24 84 84) eller Else Janne Berge Andersen (tlf 22 24 85 15).

Merknader må være HODi hende senest innen 25 august d.å.

Med hilsen

Ole T. Andersen e.f.
avdelingsdirektør

Else Janne Berge Andersen
seniorrådgiver

Mattilsynet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Sosial- og helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens strålevern

Fylkesmennene

De fem regionale helseforetakene

KS

Bergen kommune

Bodø kommune

Kristiansand kommune

Oslo kommune

Sandefjord kommune

Sola kommune

Stjørdal kommune

Sør-Varanger kommune

Tromsø kommune

Ullensaker kommune