Høring - presisering av virkeområde for krav til kollisjonssikkerhet for buss i løyvepliktig transport

Samferdselsdepartementet viser til vedlagt høringsnotat og forslag til forskriftsendring om virkeområdet for nye kollisjonssikkerhetskrav for buss i forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport. Høringsnotatet følger opp Statens vegvesens forslag om å styrke kollisjonssikkerhetskravene for buss, som var på høring fra 27. januar 2022 til 27. april 2022. Samferdselsdepartementet har besluttet å fastsette disse kravene med enkelte endringer i lys av høringen. Kravene vil gjelde for nye busser som registreres etter 1. oktober 2023. Vi viser til nærmere omtale i høringsnotatet. Samferdselsdepartementet ønsker med dette forslaget å tydeliggjøre at sikkerhetskravene skal gjelde busser uavhengig av løyvetype, for buss både i og utenfor rute.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.05.2023

Vår ref.: 23/1021

Høringsbrev – presisering av virkeområdet for krav til kollisjonssikkerhet for buss i løyvepliktig transport.

Samferdselsdepartementet viser til vedlagt høringsnotat og forslag til forskriftsendring om virkeområdet for nye kollisjonssikkerhetskrav for buss i forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport.

Høringsnotatet følger opp Statens vegvesens forslag om å styrke kollisjonssikkerhetskravene for buss, som var på høring fra 27. januar 2022 til 27. april 2022. Samferdselsdepartementet har besluttet å fastsette disse kravene med enkelte endringer i lys av høringen. Kravene vil gjelde for nye busser som registreres etter 1. oktober 2023. Vi viser til nærmere omtale i høringsnotatet.

Samferdselsdepartementet ønsker med dette forslaget å tydeliggjøre at sikkerhetskravene skal gjelde busser uavhengig av løyvetype, for buss både i og utenfor rute.

På bakgrunn av at temaet er nært knyttet til tidligere høring, og må antas godt kjent av høringsinstansene, samt behov for rask avklaring og fastsettelse finner Samferdselsdepartementet grunnlag for å forkortet høringsfrist, jf. nærmere omtale i høringsnotatet punkt 3 og vedlagte beslutning om unntak fra utredningsinstruksen.

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (funksjonen "Send inn høringssvar" på denne nettsiden).

Unntaksvis, ved spesielle behov for innsending på annen måte, kan høringssvar også sendes til Samferdselsdepartementet på postmottak@sd.dep.no. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på Samferdselsdepartementets nettsider.

Vi ber om høringsinstansenes tilbakemelding innen 23. mai.

Med hilsen


Lasse Lager (e.f.)
avdelingsdirektør

Bendik Hulbak Hesthag
rådgiver

Agder fylkeskommune
Akademikerne
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidstilsynet
AtB AS
Barne- og familiedepartementet
Bilimportørenes Landsforening
Brakar AS
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Entur AS
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Innlandet fylkeskommune
Jernbanedirektoratet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kollektivtrafikkforeningen
Kolumbus AS
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Møre og Romsdal fylkeskommune
NHO Logistikk og Transport
Nordland fylkeskommune
Norsk Jernbaneforbund
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Politidirektoratet
Rogaland fylkeskommune
Ruter AS
Skyss
Solaris
Statsministerens kontor
Troms og Finnmark fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Utenriksdepartementet
VDL v/Reichel
Vestfold kollektivtrafikk AS
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vestland fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Yrkestrafikkforbundet
Østfold kollektivtrafikk