Høring - rapport fra et partssammensatt utvalg om sikring av feriepenger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette rapporten «Sikring av feriepenger», på alminnelig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.07.2022

Vår ref.: 22/1035

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette rapporten «Sikring av feriepenger», på alminnelig høring.

Utvalget som ble satt ned for å vurdere spørsmål knyttet til sikring av feriepenger og enkelte av ferielovens bestemmelser, la fram sin utredning 18. februar 2022. Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets vurderinger og forslag.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. juli 2022.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, "under send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Rune Ytre-Arna (e.f.)
avdelingsdirektør

Anne Karine Plahter
seniorrådgiver

Rapport fra et partssammensatt utvalg: Sikring av feriepenger.pdf

Vedlegg:

 • AFF
 • Akademikerne
 • Aksjonærforeningen
 • ALT
 • AOF Norge
 • Apotekerforeningen
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) – Oslo Met
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsretten
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Barne- og familiedepartementet
 • Befalets Fellesorganisasjon
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Coop Norge SA Hovedkontor
 • Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet
 • Datatilsynet
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Den norske revisorforening
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • De samarbeidende organisasjoner
 • Domstoladministrasjonen
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Diskrimineringsnemnda
 • Elevorganisasjonen i Norge
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Finansdepartementet
 • Finans Norge
 • Finanstilsynet
 • Forskningsinstituttet IRIS
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Forsvarsdepartementet
 • Forbrukerrådet
 • Forbrukertilsynet
 • Forsvarsbygg
 • Frischsenteret
 • Handelshøyskolen BI Oslo
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord-Norge
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • HR Norge
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen Kristiania
 • IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • IKT-Norge
 • Innovasjon Norge
 • Institutt for offentlig rett (UIO)
 • Institutt for privatrett (UIO)
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Junit
 • JURK - Juridisk Rådgivning For Kvinner
 • Juss-Buss – Jusstudentenes rettsinformasjon
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kompetanse Norge
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Luftfartstilsynet
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Mental helse
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • NITO
 • Nord universitet
 • Nordlandsforskning AS
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Bondelag
 • Norsk Brannvernforening
 • Norges Farmaceutiske forening
 • Norges Fleridrettsforbund
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Kommunerevisorforbund
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norges Lastebileier-Forbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norges Taxiforbund
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Norsk Elektrotekniske Komite
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk kritikerlag
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Journalistlag
 • Norskog
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norsk sosiologforening
 • Norsk yrkeshygienisk forening
 • Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Organisasjon for uføres rettigheter
 • Oslo Economics
 • Oslo kommune
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Pensjonistforbundet
 • Petroleumstilsynet
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Regelrådet
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksmekleren
 • Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • Samfunnsbedriftene
 • Samfunns- og næringslivsforskning AS
 • Samisk høgskole
 • Simployer
 • SINTEF
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Skatteetaten
 • SMB Norge
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Statens helsetilsyn
 • Statens seniorråd
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Statsforvalterne
 • Stiftelsen Rogalandsforskning
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Transportøkonomisk Institutt
 • Trygderetten
 • Tvisteløsningsnemnda
 • Ungt Entreprenørskap
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utenriksdepartementet
 • Velferdsalliansen
 • YS