Høring — ratifikasjon av FN-konvensjonen mot korrupsjon

Frist: 15.01.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200506580 ES KES/GGK

13.10.2005

Høring – ratifikasjon av FN-konvensjonen mot korrupsjon

Norge undertegnet FN- konvensjonen mot korrupsjon 9. desember 2003. Konvensjonen er ratifisert av et tilstrekkelig antall stater til å tre i kraft 14. desember 2005.

Arbeidet mot korrupsjon er høyt prioritert i Norge og på det internasjonale plan. Bakgrunnen er en økende erkjennelse av hvilke problemer korrupsjon fører med seg både nasjonalt og internasjonalt. Korrupsjon utgjør en trussel mot rettsstaten, demokratiet, menneskerettighetene og sosial rettferdighet. Korrupsjon kan også hindre økonomisk utvikling og virke konkurransevridende.

Justisdepartementet foreslår at Norge ratifiserer FNs konvensjon mot korrupsjon. Vedlagt følger høringsnotatet samt konvensjonen i engelsk originaltekst og i oversettelse til norsk.

Høringsinstansene bes uttale seg om Norge bør ratifisere konvensjonen, og om lovendringene som foreslås for å gjennomføre den i norsk rett.

Under utformingen av høringsnotatet har departementet sett et behov for at det redegjøres for regelverk som dekker forpliktelsene i konvensjonen på en slik måte at lovendring ikke er nødvendig for å kunne ratifisere. Det er flere årsaker til at Justisdepartementet anser det viktig å gi en slik redegjørelse. For det første vil det gi høringsinstansene den beste oversikten og muligheten til å vurdere spørsmålet om ratifisering. Videre har en slik vurdering stor verdi ved senere lovarbeid som berører de bestemmelsene som anses dekke en konvensjonsforpliktelse. Til slutt vil redegjørelsen være til hjelp når Norge senere blir bedt om å rapportere til konvensjonsorganer eller evalueres på områder som direkte eller indirekte berøres av konvensjonsforpliktelsene.

Justisdepartementet foreslår enkelte lovendringer for å oppnå en best mulig oppfyllelse av konvensjonen.

De norske straffebestemmelsene mot korrupsjon ble revidert i forbindelse med ratifikasjonen av Europarådets strafferettslige konvensjon mot korrupsjon. Straffeloven §§ 276 a, 276 b og 276 c, som ble vedtatt ved lov 4. juli 2003 nr. 79, har et vidt anvendelsesområde, og departementet antar at de norske straffebestemmelsene mot korrupsjon er i samsvar med FN-konvensjonens krav. Departementet foreslår imidlertid endringer i straffeloven § 317 om heleri for å sikre oppfyllelse av konvensjonens krav til kriminalisering av hvitvaskingshandlinger. Videre foreslås en endring i forskriften som utvider anvendelsesområdet til lov om overføring av domfelte, og en endring i utleveringsloven. Høringsinstansene bes om å komme med innspill dersom det vurderes slik at det er ytterligere behov for lovendringer for at Norge skal kunne ratifisere konvensjonen.

En liste over høringsinstansene er vedlagt. Vi ber om at adressatene selv eventuelt forelegger høringsbrevet for underliggende etater og organer. Flere eksemplarer av høringsbrevet kan fås ved henvendelse til Justisdepartementets lovavdeling, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, tlf. 22 24 53 61 eller 22 24 53 99.

Høringsfristen er 15. januar 2006.

Justisdepartementet ser helst at høringssvar, i tillegg til ordinært brev, blir sendt elektronisk til straffelov@jd.dep.no eller på diskett.

Med hilsen

Inge Lorange Backer
ekspedisjonssjef

Knut Erik Sæther
avdelingsdirektør

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Oslo tingrett
Stavanger tingrett
Trondheim tingrett
Nord-Troms tingrett
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
ØKOKRIM
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Regjeringsadvokaten

Sametinget

Sivilombudsmannen

Datatilsynet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Norsk forening for kriminalreform, KROM

Politiembetsmennenes landsforbund
Politiets fellesforbund
Statsadvokatenes forening

Amnesty International Norge
NGO-forum for menneskerettigheter
Rettspolitisk forening
Transparency International Norge

Akademikerne
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske revisorforening
Fagforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forsvarergruppen av 1977
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
IKT-Norge
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Juristforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Statstjenestemannsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund