Høring - rekonstruksjonsforhandling - enkelte spørsmål om stemmerett, klasseinndeling og vedtakelse (sikrede fordringshaveres stilling mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i konkurslovens første del om gjeldsforhandling. Justis- og beredskapsdepartementet sendte 13. januar 2023 på høring et forslag til nye regler om rekonstruksjon, som skal avløse konkurslovens regler om gjeldsforhandling og midlertidig lov 7. mai 2020 nr. 38 om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven). På bakgrunn av høringen ser departementet behov for å vurdere en alternativ utforming av noen av forslagene. En slik alternativ utforming vil berøre pantesikrede fordringshavere på en annen måte enn i departementets opprinnelige forslag, og for det videre lovarbeidet vil det være hensiktsmessig å få høringsinstansenes syn også på denne utforming av forslagene. Departementet sender derfor nå på høring et forslag til regler som åpner for at pantesikrede fordringshavere på nærmere vilkår kan omfattes av en rekonstruksjonsplan.

Status: På høring

Høringsfrist: 27.05.2024

Vår ref.: 24/1499

Høring - rekonstruksjonsforhandling - enkelte spørsmål om stemmerett, klasseinndeling og vedtakelse (sikrede fordringshaveres stilling mv.)  


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i konkurslovens første del om gjeldsforhandling. Justis- og beredskapsdepartementet sendte 13. januar 2023 på høring et forslag til nye regler om rekonstruksjon, som skal avløse konkurslovens regler om gjeldsforhandling og midlertidig lov 7. mai 2020 nr. 38 om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven). På bakgrunn av høringen ser departementet behov for å vurdere en alternativ utforming av noen av forslagene. En slik alternativ utforming vil berøre pantesikrede fordringshavere på en annen måte enn i departementets opprinnelige forslag, og for det videre lovarbeidet vil det være hensiktsmessig å få høringsinstansenes syn også på denne utforming av forslagene. Departementet sender derfor nå på høring et forslag til regler som åpner for at pantesikrede fordringshavere på nærmere vilkår kan omfattes av en rekonstruksjonsplan.

Frist for å sende inn høringssvar er 27. mai 2024.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

Med hilsen

Lone Veel Midtbø (e.f.)
lovrådgiver

Bettina Thaulow Harto
rådgiver

Departementene


Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forbruksforskningsinstituttet(SIFO)

Konkursrådet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sekretariatet for konfliktrådene

Sivilombudet

Skatteetaten

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statens lånekasse for utdanning

Statens pensjonskasse

Statsadvokatene

ØKOKRIM


Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Domstoladministrasjonen


Advokatforeningen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den norske Dommerforening

Den norske Revisorforening

Econa

Eksportfinansiering Norge (Eksfin)

Finans Norge

Finansieringsselskapenes Forening

Finansklagenemnda

Gjeldsoffer-Alliansen GOA

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juristforbundet

Jussbuss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kreditorforeningen

Landsorganisasjonen i Norge

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Næringslivets Hovedorganisasjon

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Regnskap Norge

Rettspolitisk forening

Skatterevisorenes Forening

SMB Norge

Virke Inkasso

 

Handelshøyskolen BI

Norges Handelshøyskole

OsloMet – storbyuniversitetet

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet