Høring – Rett til hospitering i ordinært arbeid for tiltaksdeltakere i skjermet virksomhet (VTA)

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre retten til permisjon fra ansettelsen i varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet etter § 14-10 i forskrift 11. desember 2015 nr. 1598 om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften) til en rett til å hospitere i ordinære virksomheter for tiltaksdeltakere. Forslaget gjelder ikke deltakere i VTA i ordinær virksomhet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.12.2021

Vår ref.: 21/3034

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre retten til permisjon fra ansettelsen i varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet etter § 14-10 i forskrift 11. desember 2015 nr. 1598 om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften) til en rett til å hospitere i ordinære virksomheter for tiltaksdeltakere. Forslaget gjelder ikke deltakere i VTA i ordinær virksomhet.

Hovedforslaget innebærer en endring av formålet bak dagens § 14-10 i tiltaksforskriften, samt at det ikke fastsettes en maksgrense for lengden på hospiteringsoppholdet. Det foreslås også at det skal inngås en skriftlig avtale mellom tiltaksdeltakeren, VTA-virksomheten og hospiteringsvirksomheten.

Frist for å sende inn høringssvar er 7. desember 2021.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt ved bruk av den digitale løsningen under "send inn høringssvar" nedenfor. 

Med hilsen

Cathrine Opstad Sunde (e.f.)
avdelingsdirektør

Mariann Nilsen
rådgiver

 

 • Alle departementene
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Arbeidstilsynet
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Fagforbundet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • UNIO
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 • KS
 • Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter (ASVL)
 • Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering
 • Frelsesarmeen / Fretex
 • Norges Røde Kors
 • Kirkens bymisjon
 • Blå kors
 • Stiftelsen Signo
 • Norges blindeforbund
 • Norges døveforbund
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Ideelt nettverk
 • Mental helse
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Velferdsalliansen
 • Unge funksjonshemmede
 • NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming)
 • Stiftelsen SOR
 • KREM - Kreativt og mangfoldig arbeidsliv
 • Ferd sosiale entreprenører
 • Folkehelseinstituttets nettverk om migrasjonshelse