Høring - Revidert Europarådskonvensjon om beskyttelse av dyr under internasjonal transport — signering

Ferdigbehandlet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.10.2003

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

03/2185
ARK.: 572.1

22.09.2003

Revidert Europarådskonvensjon om beskyttelse av dyr under internasjonal transport – signering

Europarådet vedtok i 1968 en konvensjon om beskyttelse av dyr under internasjonal transport (transportkonvensjonen). Norge signerte konvensjonen 13.12. 68, og ratifiserte den 25.06. 69. Konvensjonen trådte i kraft 20. 02. 71.

I mars 1996 ble det påbegynt et arbeid med å revidere transportkonvensjonen. Arbeidet er utført av en arbeidsgruppe bestående av representanter for de land som var kontraherende parter til den gamle konvensjonen. Den 18. juni 2002 ble den nye konvensjonen vedtatt i en multilateral konsultasjon mellom partene. Europarådets Ministerkomité har tiltrådt konvensjonen, og denne legges ut for signering 6. november 2003.

I konvensjonen er nedfelt generelle retningslinjer for internasjonal transport av dyr. Transport som er kortere enn 50 km er unntatt. Transport mellom medlemslandene i det Europeiske Fellesskap omfattes heller ikke av konvensjonen.

Det er den generelle delen av konvensjonen som er vedtatt og som nå leggers ut for signering. Det er i tillegg arbeid i gang med å utarbeide tekniske spesifikasjoner (codes of cunduct) for transport med de forskjellige transportmidler; bane, bil, båt og fly. Disse tekniske spesifikasjonene vil inneholde detaljerte angivelser av krav til plass og andre miljøforhold for de enkelte dyrearter under transport med de forskjellige transportmidler.

Konvensjonen setter generelle krav til utforming av kjøretøy, til kompetanse hos transportfirma, sjåfør og røkter, til håndtering av dyra under lasting og lossing og under selve transporten m. m.

Konvensjonen er meget generelt utformet. Den går ikke på noe punkt utover de kravene som er stillet i vår forskrift 2001-04-02 nr 384: Forskrift om transport av levende dyr. Signering av konvensjonen vil ikke kreve endring i norsk lov eller forskrift.

Landbruksdepartementet ønsker at konvensjonen signeres.

Vedlagt følger norsk oversettelse av konvensjonsteksten. Vi vil be om at høringsinstansene uttaler seg om hvorvidt Norge bør signere konvensjonen eller ikke, innen 31.10. 2003.

Med hilsen

Eva Grendstad
avdelingsdirektør

Olav Lyngset
Rådgiver

Europarådets medlemsstater som har undertegnet denne konvensjonen, som anser at Europarådets formål er å skape en ensartet praksis blant dets medlemmer med henblikk på å sikre og realisere de idealer som er deres felles arv; som er oppmerksom på at enhver har et moralsk ansvar for å respektere alle dyr og ta tilbørlig hensyn til at de kan lide; som er motivert av ønsket om å sikre dyrenes velferd under transport; som er overbevist om at internasjonal transport er forenlig med dyrevelferd, forutsatt at kravene til dyrevelferd overholdes; som derfor anser at et alternativ til transport av levende dyr skal velges når kravene til dyrevelferd ikke kan overholdes; som likevel anser at som hovedregel bør, av dyrevelferdsmessige hensyn, transporttiden for dyr, inkludert slaktedyr, reduseres så langt som mulig; som anser at lasting og lossing er de aktiviteter hvor det er mest sannsynlig at skader og stress kan oppstå; som anser at framskritt på dette området kan gjøres ved å vedta felles bestemmelser om internasjonal dyretransport; er blitt enige om følgende:

Generelle bestemmelser

Artikkel 1 - Definisjoner

 1. ”Internasjonal transport” betyr enhver transport fra et land til et annet, med unntak av reiser som er kortere enn 50 km og forflytninger mellom medlemsstatene i Det europeiske fellesskap.
 2. Med en ”godkjent veterinær” menes en veterinær som er autorisert av den kompetente myndighet.
 3. ”Person som har ansvar for transporten av dyrene” er en person med overordnet ansvar for organisering, utførelse og fullføring av hele reisen uansett om plikter er overlatt til andre parter under transporten. Dette er vanligvis den som planlegger, legger til rette for og definerer vilkårene som de andre partene skal oppfylle.
 4. ”Person som har ansvar for dyrenes velferd” er en person som har direkte fysisk ansvar for omsorgen for dyrene under transporten. Det kan enten være røkteren eller sjåføren av et kjøretøy dersom denne fyller samme rolle.
 5. ”Container” er enhver kasse, eske, boks eller annen solid container som benyttes til transport av dyr, som ikke er selvgående og ikke er en del (enten den er avtakbar eller ikke) av et transportmiddel.
 6. ”Transportør” er en fysisk eller juridisk person som transporterer dyr enten for egen regning eller for en tredjeperson.

Artikkel 2 - Arter

 1. Denne konvensjonen gjelder for internasjonal transport av alle virveldyr.
 2. Med unntak av artikkel 4, pkt. 1, og artikkel 9, pkt 1 og 2 a) og c), gjelder bestemmelsene i denne konvensjonen ikke:
  1. når et enkelt dyr følges av personen som har ansvar for det under transporten;
  2. for transport av selskapsdyr som følges av eier med mindre det er i ervervsmessig øyemed

Artikkel 3 - Anvendelse av konvensjonen

 1. Hver Part skal anvende bestemmelsene om internasjonal transport av dyr som er fastlagt i denne konvensjonen og skal ha ansvar for effektivt tilsyn og kontroll.
 2. Hver Part skal gjøre det som er nødvendig for å sikre et effektivt system for opplæring i henhold til bestemmelsene i denne konvensjon.
 3. Hver Part skal søke å anvende de relevante bestemmelsene i denne konvensjonen på dyr som transporteres innen deres territorium.
 4. Partene skal gi gjensidig assistanse til hverandre i anvendelsen av bestemmelsene i konvensjonen, særlig ved å utveksle informasjon, diskutere tolkninger, og melde fra om problemer.

Artikkel 4 - Konvensjonens hovedprinsipper

 1. Dyr skal transporteres på en måte som sikrer deres velferd, herunder helse.
 2. Så langt som mulig skal dyrene transporteres uten forsinkelser til bestemmelsesstedet.
 3. Dyretransporter skal prioriteres på grenseoverganger og andre kontrollstasjoner.
 4. Dyrene skal bare holdes tilbake når dette er strengt nødvendig for å ivareta deres velferd eller av hensyn til sjukdomskontroll. Hvis dyr holdes tilbake skal det sørges for tilfredsstillende tilsyn og om nødvendig lossing og oppstalling.
 5. Hver Part skal treffe de forholdsregler som er nødvendige for å unngå eller redusere dyrenes lidelser mest mulig i tilfeller hvor streik eller andre uforutsette forhold (på dens territorium) hindrer den fulle anvendelse av konvensjonens bestemmelser. Den skal i dette henseende ta utgangspunkt i prinsippene i denne konvensjonen.
 6. Denne konvensjon skal ikke være til hinder for implementeringen av annet regelverk som gjelder helse- og veterinærkontroll.
 7. Denne konvensjonen skal ikke forhindre Partene i å gjennomføre strengere tiltak for å beskytte dyr under internasjonal transport.

Artikkel 5 - Autorisasjon av dyretransportører

 1. Hver Part skal sikre at transportører som transporterer dyr kommersielt er:
  1. registrert på en måte som gjør det mulig for den kompetente myndighet å identifisere dem raskt i tilfelle av brudd på bestemmelsene i denne konvensjon.
  2. er dekket av en autorisasjon som gjelder for internasjonal transport og som er utstedt av den kompetente myndighet hvor transportørene er etablert.
 2. Hver Part skal sikre at autorisasjonen gis til transportører som bare overlater transporten av levende dyr til personell som har fått tilfredsstillende opplæring i bestemmelsene i denne konvensjon.
 3. Hver Part skal sikre at ovennevnte autorisasjon kan trekkes tilbake permanent eller midlertidig, når den kompetente myndighet som gav autorisasjonen får informasjon om at transportøren gjentatte ganger eller på en alvorlig måte har brutt bestemmelsene i denne konvensjon.
 4. Hvor en Part har observert en overtredelse av denne konvensjon begått av en transportør registrert av en annen Part skal den førstnevnte Part informere sistnevnte om detaljene ved overtredelsen.

Utforming og konstruksjon

Artikkel 6 - Utforming og konstruksjon

 1. Transportmidler, containere og deres utrustning skal være konstruert, vedlikeholdt og benyttet på en slik måte at skade og lidelse unngås, og slik at dyrenes sikkerhet under transporten sikres.
 2. Transportmidlet eller containeren skal være utformet og konstruert slik at dyrene har tilstrekkelig plass til å kunne stå i sin naturlige stilling. Unntak gjelder for fjørfe andre enn daggamle kyllinger.
 3. Transportmidlet eller containeren skal være slik utformet og konstruert for å sikre:
  1. nok plass over dyrene i deres naturlige stående stilling til effektiv luftsirkulasjon;
  2. at luftkvalitet og luftmengde passende til arten kan opprettholdes, særlig når dyrene transporteres i et lukket rom.
 1. Transportmidler, containere, deres utrustning etc. skal være sterke nok til å tåle dyrenes vekt, hindre dyrene fra å rømme eller falle ut, tåle påkjenning som skyldes bevegelse og, når nødvendig, innholde skillevegger som beskytter dyrene mot transportmidlets bevegelser. Utrustning skal være konstruert for rask og enkel bruk.
 2. Skillevegger skal være stive, sterke nok til å tåle vekten av dyr som skyves mot dem og utformet slik at de ikke forhindrer luftsirkulasjon.
 3. Transportmidlene eller containerne skal være konstruert og brukes på en slik måte at dyrene er beskyttet mot dårlig vær og ugunstige værforandringer. I særdeleshet skal taket direkte over dyrene redusere opptak og leding av solvarme mest mulig.
 4. Gulvet i transportmidlet eller containeren skal være sklisikkert. Gulv skal være utformet, konstruert og vedlikeholdt for å unngå ubehag, lidelse og skade på dyrene og redusere lekkasje av urin og avføring mest mulig. Til gulvkonstruksjon skal det velges materialer som reduserer faren for korrosjon i størst mulig grad.
 5. Transportmiddelet eller containeren skal være utformet og konstruert for å gi tilgang til dyrene slik at de kan inspiseres, og om nødvendig vannes, fôres og stelles.
 6. Når dyr må bindes, skal passende utstyr være tilgjengelig i transportmiddelet.
 7. Containere som det transporteres levende dyr i, skal være klart og synlig merket for å angi at de innholder levende dyr og ha en anvisning som angir hvilken vei containeren skal stå.
 8. Transportmidler, containere og deres utrustning skal være utformet og konstruert slik at de er lette å vaske og desinfisere.

Forberedelse til transport

Artikkel 7 - Planlegging

 1. For hver reise skal den personen som har ansvar for transporten av dyrene identifiseres slik at informasjon om organisering, utføring og fullføring av transporten kan skaffes når som helst under reisen.
 2. Når den planlagt reisetiden overstiger 8 timer for transport av hester, storfe, sau, geit og svin skal den person som har ansvar for transporten sette opp et dokument som spesifiserer forutsetningene for reisen og i særdeleshet følgende detaljer:
  1. identifikasjon av transportøren og transportmidlet;
  2. identifikasjon av forsendelsen og medfølgende dokumenter (dyreart, antall dyr, veterinærattester);
  3. avreisested og -land, omlastingssteder, steder hvor dyr skal losses og hvile samt bestemmelsessted og land.
 1. Personen som har ansvar for transporten skal sikre at den planlagte reisen er i samsvar med reglene i henholdsvis avreiseland, transittland og destinasjonsland.
 2. Personen som har ansvar for dyrenes velferd skal umiddelbart innføre i dokumentene nevnt i paragraf 2, tidene og stedene hvor de transporterte dyrene har blitt fôret, vannet og hvilt under reisen. Dokumentet skal gjøres tilgengelig for den kompetente myndigheten på etterspørsel.
 3. Intet dyr skal transporteres med mindre personen som har ansvar for transporten i forkant har tatt passende forholdsregler for å sikre dets velferd gjennom hele reisen. Vann, fôr og hvile og nødvendig tilsyn skal besørges når det er passende under reisen og ved ankomst, og det skal varsles på forhånd på formålstjenlig måte.
 4. For å unngå forsinkelse skal forsendelser med dyr følges av riktig dokumentasjon, og på grensekontrollstasjoner hvor det er nødvendig å gjennomgå import- eller transittformaliteter, skal riktig person varsles så tidlig som mulig.
 5. Personen som har ansvar for transporten skal sikre at ansvaret for dyrenes velferd under transporten er klart definert, fra avreisetidspunkt til ankomst på bestemmelsesstedet, inkludert lasting og lossing.

Artikkel 8 - Røktere

 1. For å sikre dyrene nødvendig tilsyn under reisen skal transporten følges av en røkter som har ansvar for dyrenes velferd. Sjåføren kan utføre røkteroppgavene.
 2. Røkteren skal ha mottatt spesifikk og passende opplæring eller ha tilsvarende praktisk erfaring som kvalifiserer vedkommende til å håndtere, transportere og ha omsorg for dyr, også i krisesituasjoner.
 3. Unntak fra bestemmelsene i paragraf 1 kan gjøres i følgende tilfelle:
  1. hvor personen som har ansvar for transporten har utnevnt en mellommann til å ha omsorgen for dyrene på passende hvile-, vannings- og fôringssteder.
  2. hvor dyrene transporteres i containere som er festet på sikker måte, har tilstrekkelig ventilasjon og, hvor nødvendig, inneholder nok vann og fôr, i automater som ikke kan veltes, for en reise som varer dobbelt så lenge som antatt.

Artikkel 9 - Skikkethet for transport

 1. Intet dyr skal transporteres uten at det er skikket for den planlagte reisen.
 2. Sjuke eller skadete dyr skal ikke anses skikket til transport. Denne bestemmelsen gjelder imidlertid ikke for
  1. ubetydelig skadete eller sjuke dyr hvis transport ikke vil forårsake ekstra lidelse;
  2. dyr som transporteres for eksperimentelle eller andre vitenskapelige formål som er godkjent av den relevante kompetente myndighet, dersom sjukdommen eller skaden er en del av forskningsprogrammet;
  3. transport av dyr under tilsyn av veterinær for eller etter akutt behandling.
 1. Spesiell omsorg skal vises ved transport av dyr i fremskredne stadier av drektigheten, dyr som nylig har født og veldig unge dyr:
  • drektige hunnpattedyr skal før nedkomsten ikke transporteres i en periode som minst tilsvarer 10% av drektighetstidens lengde, og heller ikke før minst en uke etter nedkomsten;
  • veldig ung dyr skal ikke transporteres før navlen er fullstendig tørket inn.

Hvis alle nødvendige forholdsregler er tatt, etter råd fra veterinær og etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle, kan den kompetente myndighet gjøre unntak for registrerte hopper med føll som er på vei til hingst etter følling.

 1. Beroligende midler skal ikke brukes med mindre det er strengt nødvendig for å sikre dyrenes velferd og skal bare brukes etter råd fra veterinær, og i henhold til nasjonal lovgivning.

Artikkel 10 - Inspeksjon/attest

 1. Før dyrene lastes for internasjonal transport skal de undersøkes av en autorisert veterinær i landet hvor reisen begynner for å sikre at dyrene er skikket for transporten.
 2. Den autoriserte veterinæren skal utstede en attest som identifiserer dyrene, erklærer at de er skikket til den planlagte reisen og, hvor mulig, nedtegner registreringsnummeret, eller, hvor hensiktsmessig, navnet eller andre måter å identifisere transportmidlet på og typen transport som er benyttet.
 3. I visse tilfelle, i henhold til overenskomst mellom Partene, behøver bestemmelsene i denne artikkelen ikke å komme til anvendelse.

Artikkel 11 - Hvile, vann og fôr forut for lasting

 1. Dyr skal være forberedt på reisen, være vant til fôret de vil få og kunne bruke fôrings- og vanningsautomatene. De skal gis passende vann, fôr og hvile.
 2. For å redusere stress som følge av transport, skal man ta tilbørlig hensyn til behovene hos den enkelte kategori av dyr, slik som for eksempel ville dyr, og tilvenne dem transportmåten før den planlagte reisen.
 3. Blanding av dyr som er ikke oppdrettet sammen eller ikke er vant til hverandre, skal unngås så langt som mulig.

Lasting og lossing

Artikkel 12 - Prinsipper

 1. Dyrene skal lastes og losses på en slik måte at de ikke påføres skade eller lidelse.
 2. Dyrene skal lastes på en slik måte at kravene til plass (gulvplass og høyde) og skillevegger er innfridd i henhold til artikkel 17.
 3. Dyrene skal lastes så kort tid som mulig før tidspunktet for avreise fra avsenderstedet.
 4. Ved ankomst til bestemmelsesstedet skal dyrene losses så snart som mulig, gis vann i passende mengde og, om nødvendig, fôres og gis mulighet til å hvile.

Artikkel 13 - Utstyr og prosedyrer

 1. Lasting og lossing skal bare skje ved bruk av en rampe med egnet utforming og konstruksjon, heis eller lasteområde unntatt når dyrene skal lastes og losses i spesialbygde containere. Manuell løfting er tillatt hvis dyrene er små og til og med ønskelig for unge dyr som måtte ha vanskeligheter med å bruke en rampe. Alle lastings- og lossingsfasiliteter skal være egnet til sitt bruk, stabile og velholdte.
 2. Alle ramper og gangoverflater skal være utformet og vedlikeholdt for å unngå at noen sklir, og hellingen skal være så liten som mulig. Der hvor hellingen er brattere enn 10% skal rampen utstyres med et system, for eksempel fotplanker, som sikrer at dyrene kan gå opp og gå ned uten risiko og vanskeligheter. Utstyret skal ha sidevegger om nødvendig.
 3. Avhengig av artenes spesielle behov skal interiøret i transportenheten ved lasting være godt belyst for at dyrene skal kunne se hvor de går.
 4. Dyrene skal bare lastes inn på et transportmiddel som er grundig vasket, og om nødvendig desinfisert.
 5. Varer som fraktes med samme transportmiddel som dyr, skal være plassert slik at de ikke kan forårsake skade på, lidelse eller påkjenning for dyrene.
 6. Når containere lastet med dyr er plassert oppå hverandre på transportmidlet, skal det tas nødvendige forholdsregler for å unngå at urin og avføring faller ned på dyrene som er plassert under.

Artikkel 14 - Håndtering

 1. Dyr skal håndteres rolig og forsiktig for å redusere uro og oppskaking mest mulig, og for å beskytte dyrene mot den smerte, lidelse og skade som kan unngås.
 2. Støy, plaging og bruk av overdreven styrke under lasting og lossing skal unngås. Dyr skal ikke slås, og heller ikke skal press anvendes på noen særlig følsom kroppsdel. Særlig skal dyrs haler ikke klemmes, vris eller brekkes og det skal ikke gripes i øynene. Dyr skal ikke slås eller sparkes.
 3. Dyr skal ikke henges opp ved mekaniske metoder, heises opp eller slepes etter hode, ører, horn, gevir, bein, hale eller hårlag eller på noen annen smertefull måte.
 4. Instrumenter som er ment for leding av dyr skal bare brukes på dyr for dette formål. Bruk av instrumenter som gir elektriske støt skal unngås så langt det er mulig. Uansett skal disse instrumenter bare brukes mot voksne storfe og voksne svin som nekter å bevege seg, og bare når de har plass foran seg til å bevege seg på. Elektrisk støt skal ikke vare i mer enn ett sekund, gis med tilstrekkelig mellomrom, og skal bare påføres muskulaturen på bakparten. Elektrisk støt skal ikke brukes gjentatte ganger hvis dyret ikke reagerer.
 5. Personer som håndterer dyr skal ikke bruke staver eller andre spisse gjenstander. Stokker og andre gjenstander ment for leding av dyr skal bare brukes så fremt de kan brukes på et dyrs kropp uten å påføre det skade eller lidelse.

Artikkel 15 - Atskillelse

 1. Dyr skal være atskilt under transport i tilfeller hvor det er sannsynlig at skade eller lidelse kan forekomme dersom de er blandet. Dette skal særlig gjelde for:
  1. dyr av forskjellig art
  2. dyr som er fiendtlige mot hverandre
  3. dyr av vesentlig forskjellig størrelse eller alder
  4. voksne ukastrerte hanndyr
  5. bundne og løse dyr
 1. Bestemmelsene i paragraf 1 skal ikke anvendes når dyrene er oppdrettet i forenlige grupper, er vant til hverandre, hvor atskillelse vil påføre lidelse eller hvor hunndyr er ledsaget av avhengig avkom.

Transportbestemmelser

Artikkel 16 - Gulv og strø

Gulvoverflaten i transportmidler eller containere skal være vedlikeholdt for mest mulig å redusere risikoen for at dyrene sklir og for lekkasje av urin og avføring. Et passende strø som absorberer urin og avføring og som utgjør et egnet liggeunderlag skal dekke gulvet i transportmidlene eller containerne med mindre det brukes en alternativ løsning som gir mest mulig de samme fordelene for dyrene.

Artikkel 17 - Plass (gulvareal og høyde)

 1. Dyr skal gis tilstrekkelig plass til å stå i sin naturlige stilling i transportmidlet eller containeren. Det skal gis plass til at alle kan ligge samtidig med mindre den tekniske spesifikasjonen eller spesielle betingelser for beskyttelse av dyr angir noe annet.

En teknisk spesifikasjon, utferdiget i henhold til denne konvensjons artikkel 34, skal angi minstekravene til plass.

 1. For å forebygge skade forårsaket av overdreven bevegelse, skal skiller brukes til å dele store dyregrupper eller dele en bås som inneholder færre dyr enn den har kapasitet til og som ellers ville hatt for mye plass.
 2. Skillevegger skal passe til dyrenes størrelse og art og skal plasseres, sikres og vedlikeholdes for å forebygge skade på eller lidelse for dyrene.

Artikkel 18 – Binding av dyr

Når dyr er bundet, skal tau, tjor/bindsel eller andre ting som benyttes være sterke nok til ikke å ryke under vanlige transportforhold, samt være lange nok til at dyrene om nødvendig kan legge seg ned og spise og drikke. De skal være utformet slik at fare for kvelning eller skade er utelukket. Dyr skal ikke bindes etter horn, gevir, bein eller nesering eller transporteres med sammenbundne bein. Dyr skal bare bindes med innretninger som gir mulighet for å frigjøre dem raskt.

Artikkel 19 - Ventilasjon og temperatur

 1. Det skal være tilstrekkelig ventilasjon til at dyrenes behov tilfredsstilles fullt ut, idet det særlig tas hensyn til antallet og arten dyr som skal transporteres samt hvilke værforhold som ventes under reisen.
 2. Containere skal stues på en slik måte at ventilasjonen ikke hindres.
 3. Når dyr skal transporteres under ugunstige forhold med hensyn til temperatur og luftfuktighet, skal man sørge for egnete tiltak for å verne om deres velferd.

Artikkel 20 - Vann, fôr og hvile

 1. Under transport skal dyrene med passende mellomrom tilbys vann, og fôr og gis muligheten til å hvile i forhold til deres art og alder.
 2. En teknisk spesifikasjoner, utferdiget i henhold til denne konvensjons artikkel 34, vil angi minstekrav til fôrings- og vanningsfrekvens samt hvileperioder.
 3. Vann og fôr skal være av god kvalitet og gis til dyrene på en måte som begrenser forurensning mest mulig.

Artikkel 21 - Hunndyr i laktasjon

Hunndyr i laktasjon som ikke følges av sitt avkom, skal ikke transporteres i lange perioder. Hvor dette imidlertid er uunngåelig, skal de melkes like før lasting og med maksimalt tolv timers mellomrom i løpet av reisen.

Artikkel 22 - Belysning

Transportmidlet skal være utstyrt med en fastmontert eller bærbar lyskilde som er tilstrekkelig for alminnelig inspeksjon av dyrene også om nødvendig under transport og for vanning og fôring.

Artikkel 23 - Containere

 1. Under transport og håndtering skal containere alltid holdes i opprett stilling og kraftige støt og rystelser skal begrenses til et minimum.
 2. Containere skal sikres slik at de ikke forflytter seg som følge av transportmidlets bevegelser.

Artikkel 24 - Stell under transport

Personen som har ansvar for dyrenes velferd skal benytte enhver anledning til å se til dem og gi dem passende stell dersom dette er nødvendig.

Artikkel 25 – Nødsituasjoner og førstehjelp under transport

Dyr som blir sjuke eller skadet under transport skal gis førstehjelp så snart som mulig. Dersom det er nødvendig, skal de gis egnet veterinærbehandling eller avlives på en måte som ikke påfører dem ekstra lidelse.

Spesielle bestemmelser

Artikkel 26 Spesielle bestemmelser for transport med jernbane

 1. Jernbanevogner som brukes til dyretransport skal merkes for å indikere at de inneholder levende dyr. Med mindre dyrene transporteres i containere, skal veggene på innsiden av jernbanevognen være laget av egnet materiale, helt glatte, og forsynt med ringer eller fester i passende høyde som dyrene kan bindes til.
 2. Dersom de ikke transporteres i egne bokser, skal hovdyr bindes slik at de alle står vendt mot samme side av jernbanevognen eller slik at de står vendt mot hverandre. Føll og utemmete dyr skal imidlertid ikke bindes.
 3. Store dyr skal være lastet på en slik måte at en røkter kan bevege seg mellom dem.
 4. Ved rangering av tog og ved all annen flytting av jernbanevogner skal alle forholdsregler tas for å unngå støt mot vogner som inneholder dyr.
 5. Dyrene skal kontrolleres ved enhver anledning slik som bestemt i denne konvensjons artikkel 24, hver gang jernbanevognen stopper eller værforholdene endrer seg.

Artikkel 27 - Spesielle bestemmelser for veitransport

 1. Kjøretøyer som transporterer dyr skal være klart og synlig merket for å indikere at de inneholder levende dyr.
 2. Kjøretøyer skal kjøres slik at akselerasjon, nedsetting av farten og svinging foregår på en rolig måte.
 3. Kjøretøyer skal ha med seg hensiktsmessig utstyr for lasting og lossing i overensstemmelse med denne konvensjons artikkel 13.
 4. Dyrene i kjøretøyet skal kontrolleres ved enhver anledning slik som bestemt i denne konvensjons artikkel 24, hver gang kjøretøyet stopper eller værforholdene endrer seg.

Artikkel 28 - Spesielle bestemmelser for sjøtransport (unntatt ”roll on – roll off” fartøyer)

 1. For å sikre velferden til dyrene som transporteres, skal den kompetente myndigheten i landet hvor lasting finner sted, før lasting tillates, inspisere:
  1. fartøyer som er spesialbygde eller ombygde til transport av levende dyr;
  2. foranstaltninger på andre fartøyer som skal transportere dyr.
 2. En alarm skal være montert for å varsle om feil på det kraftdrevne ventilasjonssystemet.
 3. Dyr skal ikke transporteres på åpne dekk med mindre de er i containere eller andre konstruksjoner som gir tilstrekkelig beskyttelse mot sjøvann.
 4. I tilfeller hvor dyr går på og av fartøyet skal det være hensiktsmessige landganger, ramper og gangveier mellom kaien og båtdekket hvor dyrene skal stå.
 5. Lasting og lossing av dyr på og av fartøyer som frakter levende dyr skal overvåkes av en autorisert veterinær.
 6. Dyrerom, ramper og gangveier skal være tilstrekkelig opplyst ved lasting og lossing i forhold til artenes behov slik at dyrene kan se hvor de går.
 7. Binger, båser og containere skal være direkte tilgjengelige for både dyrene og røktere.
 8. Passasjer for dyr skal være egnet for dyreartene som skal transporteres. De skal ikke ha skarpe kanter, og skarpe hjørner og fremspring skal begrenses mest mulig.
 9. Alle deler av fartøyet hvor dyr holdes, skal være forsynt med fasiliteter som sikrer effektivt avløp og skal holdes i god hygienisk stand.
 10. Forsyninger med rent vann, egnet fôr og passende strø som er tilstrekkelig for å dekke dyrenes behov i forhold til sjøreisens lengde, skal fraktes med fartøyet.
 11. I tilfelle uforutsette forsinkelser oppstår skal båten ha med reserveforsyninger med vann, og ved lange reiser også fôr og strø.
 12. Forsyninger av fôr og strø skal lagres slik at de holdes tørre og er beskyttet mot været og sjøen. Lagringen av fôr og strø skal ikke forstyrre ventilasjon, lys og avløpsystemer eller passasjer.
 13. Det skal finnes drikke- og fôringsutstyr tilpasset antall dyr, dyrenes størrelse og art.
 14. Forholdsregler skal treffes for å isolere dyr som blir syke eller skadet på reisen.
 15. I krisetilfeller skal det være mulig å avlive dyr i overensstemmelse med bestemmelsene i artikkel 25 i denne konvensjon. For dette formål skal avlivingsutstyr som passer til dyrearten være tilgjengelig.

Artikkel - 29 Spesielle bestemmelser for kjøretøyer eller jernbanevogner på ”roll on -roll off” fartøyer

 1. Hvor dyr transporteres i kjøretøyer eller jernbanevogner om bord på ”roll on-roll off” fartøyer, spesielt på lukkete dekk, skal det passes særlig godt på at dyrene har tilstrekkelig ventilasjon under hele reisen. Kjøretøyer og jernbanevogner skal stues slik at dyrene oppnår maksimalt utbytte av friskluftinntakene.
 2. Personen med ansvar for dyrenes velferd skal ha tilgang til dem slik at de kan etter sees og om nødvendig gis stell, vann og fôr underveis på reisen.
 3. Kjøretøyer, jernbanevogner og containere skal være utstyrt med et tilstrekkelig antall festepunkter som er riktig utformet, plassert og vedlikeholdt og som gjør det mulig for dem å bli festet på en sikker måte til fartøyet. Kjøretøyer, jernbanevogner og containere skal festes til skipet før sjøreisens start for å unngå at de forflytter seg som følge av fartøyets bevegelser.
 4. Kjøretøyer og jernbanevogner som inneholder dyr skal bare transporteres på åpent dekk dersom de er plassert slik at de har tilstrekkelig beskyttelse mot sjøvann idet det tas hensyn til den beskyttelsen som kjøretøyet eller jernbanevognen selv gir.
 5. Det skal være installert alarm for å oppdage feil på fartøyets kraftdrevne ventilasjonssystem. En tilstrekkelig ekstra kraftkilde skal være tilgjengelig for å sikre at passende kraftdrevet ventilasjon opprettholdes.
 6. Foranstaltninger skal treffes for å forsyne dyrene med friskt vann og fôr i tilfelle uforutsett forsinkelse eller hvis det ellers skulle være nødvendig.
 7. Dersom transporten varer i mer enn to timer, skal det i krisetilfeller være mulig å avlive et dyr i samsvar med bestemmelsene i artikkel 25 i denne konvensjon. For dette formål skal avlivingsutstyr som passer til dyrearten være tilgjengelig.

Artikkel 30 - Spesielle bestemmelser for flytransport

 1. Ingen dyr skal transporteres under forhold hvor luftkvalitet, temperatur og trykk ikke kan opprettholdes innenfor et passende område under hele reisen.
 2. Kapteinen skal opplyses om dyreart, plassering og antall levende dyr om bord på flyet samt om tiltak som måtte være nødvendige. Når det gjelder dyr i tilgjengelige lasterom skal kapteinen få melding om uregelmessigheter i forhold til dyrene så snart som mulig.
 3. Dyr skal lastes på flyet så kort tid før planlagt avgangstid som mulig.
 4. Medikamenter skal bare brukes når det eksisterer et spesielt problem, og skal gis av en veterinær eller en annen kompetent person som har fått opplæring i bruken av dem. Kapteinen skal informeres snarest mulig om medikamenter som blir gitt under flyreisen.
 5. I krisetilfeller og hvor en røkter har tilgang til dyrene skal beroligende middel eller avlivingsmiddel være tilgjengelig i henhold til artikkel 25 i denne konvensjon, men bare brukes etter avtale med kapteinen.
 6. Røkteren skal forut for flyets avgang informeres om prosedyrene for kommunikasjon ombord i flyet under flyreisen, og skal være i stand til å kommunisere effektivt med mannskapet.

Multilaterale konsultasjoner

Artikkel 31 - Multilaterale konsultasjoner

 1. Partene skal innen fem år fra ikrafttredelse av denne konvensjonen og deretter hvert femte år, eller oftere hvis flertallet av Partene skulle be om det, holde multilaterale konsultasjoner i Europarådet.
 2. Disse konsultasjonene skal finne sted på møter som Europarådets generalsekretær innkaller til.
 3. Hver Part skal ha rett til å oppnevne en eller flere representanter til å delta i disse konsultasjonene. Partene skal melde fra til Europarådets generalsekretær om navn på sin(e) representant(er) minst én måned før hvert møte. Hver Part har stemmerett. Hver stat som er part i konvensjonen skal ha én stemme.
 4. Innenfor sine kompetanseområder skal det Europeiske Fellesskap, når de blir part i konvensjonen, utøve sin stemmerett med samme antall stemmer som det antall av dets medlemsstater som er parter i konvensjonen. Det Europeiske Fellesskap skal ikke utøve sin stemmerett i tilfeller hvor de samme medlemsstater bruker sin og omvendt.
 5. Partene kan søke ekspertråd. De kan, på eget initiativ eller på forespørsel fra det aktuelle organ, invitere hvilket som helst internasjonalt eller nasjonalt myndighetsorgan eller annet organ som er teknisk kvalifisert på området som denne konvensjon dekker, til å være representert med en observatør på en eller deler av en av sine konsultasjoner. Vedtak om å invitere slike eksperter skal treffes av et flertall bestående av to tredjedeler av de avgitte stemmer.
 6. Etter hver konsultasjon skal Partene avgi en rapport om konsultasjonen og hvordan konvensjonen fungerer til Europarådets ministerkomité.
 7. Partene skal avfatte prosedyrebestemmelser for konsultasjonene i henhold til bestemmelsene i denne konvensjon.

Artikkel 32 - Virkninger av multilaterale konsultasjoner

Innenfor rammen av multilaterale konsultasjoner skal Partene være ansvarlige for å følge anvendelsen av denne konvensjonen. De kan særlig:

 1. lage tekniske protokoller til denne konvensjon i samsvar med bestemmelsene i artikkel 34.
 2. foreslå nødvendige endringer av konvensjonen og granske de som er foreslått i samsvar med artikkel 35.
 3. drøfte, på forespørsel fra en eller flere av Partene, spørsmål om tolkning av denne konvensjonen.
 4. lage anbefalinger til Ministerkomiteen angående stater som skal inviteres til å tiltre denne konvensjonen.

Tekniske spesifikasjoner

Artikkel 33 - Formål

Partene skal vedta tekniske spesifikasjoner til denne konvensjon angående krav til plass (artikkel 17) og vann, fôr og hvile (artikkel 20). De kan også vedta andre tekniske spesifikasjoner med det formål å etablere tekniske normer for gjennomføringen av bestemmelsene i denne konvensjonen.

Artikkel 34 - Vedtakelse og ikrafttredelse

 1. Teknisk spesifikasjoner skal vedtas med to tredjedels flertall av de avgitte stemmer og deretter oversendes Ministerkomiteen for godkjenning. Etter at den er godkjent skal teksten oversendes til Partene for aksept.
 2. De teknisk spesifikasjoner skal tre i kraft for de Partene som har akseptert den på den første dagen i måneden som etterfølger utløpet av en periode på én måned etter datoen hvor tre Parter, hvorav minst to land er medlemmer i Europarådet, har informert generalsekretæren om at de har akseptert den. For Parter som aksepterer den senere, skal protokollen tre i kraft på den første dagen i måneden som etterfølger utløpet av en periode på én måned etter den datoen da Parten informerte generalsekretæren om sin aksept.
 3. Partene skal følge utviklingen i vitenskapelig forskning og nye metoder for dyretransport i den hensikt å lage tekniske spesifikasjoner.

Artikkel 35 – Endringer

 1. Endringer av en teknisk spesifikasjon til denne konvensjonen foreslått av en Part eller av Ministerkomiteen skal meddeles Europarådets generalsekretær og oversendt av ham eller henne til Europarådets medlemsstater, det Europeiske Fellesskap, og til ethvert ikke-medlem som har tiltrådt eller blitt invitert til å tiltre denne konvensjon i samsvar med bestemmelsene i artikkel 38.
 2. Enhver endring foreslått i samsvar med bestemmelsene i foregående paragraf skal granskes ikke mindre enn seks måneder etter datoen for oversendelse fra Generalsekretæren. Granskingen skal foregå ved en multilateral konsultasjon hvor endringen kan vedtas av Partene med to tredjedels flertall. Teksten som vedtas skal oversendes Partene.
 3. På den første dagen i måneden som etterfølger utløpet av en periode på atten måneder etter at den multilaterale konsultasjonen har vedtatt den, og med mindre flere enn én tredjedel av Partene har meldt fra om at de har innvendinger, skal enhver endring tre i kraft for de Parter som ikke har meldt fra om at de har innvendinger, med mindre flere enn én tredjedel av Partene har meldt fra om at de har innvendinger.

Avgjørelse av tvister

Artikkel 36 - Avgjørelse av tvister

 1. I tilfelle det oppstår tvist om fortolkning eller anvendelse av bestemmelsene i denne konvensjon, skal Partenes kompetente myndigheter rådføre seg med hverandre. Hver Part skal meddele Europarådets generalsekretær vedkommende myndigheters navn og adresse.
 2. Hvis en tvist ikke er løst på denne måte, skal den på anmodning fra den ene eller andre part i tvisten avgjøres ved voldgift. Hver av partene skal utpeke en voldgiftsmann, og de to voldgiftsmenn skal utpeke en tredjemann til formann. Hvis en av partene i tvisten ikke har utpekt sin voldgiftsmann innen tre måneder etter at anmodningen om voldgift ble fremsatt, skal han, etter anmodning fra den andre part i tvisten, utpekes av presidenten for den europeiske meneskerettsdomstol. Hvis denne er statsborger i en av de to angjeldende stater, skal voldgiftsmannen utpekes av domstolens visepresident eller, hvis visepresidenten også er statsborger i en av de to stater, av den av domstolens dommere med lengst ansiennitet som ikke er statsborger i vedkommende stater. Den samme fremgangsmåte skal anvendes hvis voldgiftsmennene ikke kan bli enige om valget av formann.

I tilfelle av tvist mellom to Parter hvorav den ene er en medlemsstat i det Europeiske Fellesskap og sistnevnte selv er Part, skal den andre Parten rette forespørselen om voldgift både til medlemsstatene og til Fellesskapet, som sammen skal meddele den, innen tre måneder etter mottagelse av forespørselen, hvorvidt medlemsstaten eller Fellesskapet, eller medlemsstaten og Fellesskapet sammen, skal være part i tvisten. Ved fravær av slik meddelelse innen nevnte tidsfrist, skal medlemsstaten og Fellesskapet anses for å være en og samme part i tvisten ved anvendelsen av bestemmelsene som omhandler opprettelsen av voldgiftsdomstolen og prosessreglene. Det samme skal gjelde når medlemsstaten og Fellesskapet sammen presenterer seg som part i tvisten.

 1. Voldgiftsdomstolen skal fastsette sin egen forretningsorden. Dens avgjørelser skal treffes ved flertallsvotering. Voldgiftsavgjørelsen som skal basere seg på denne konvensjonen, skal være endelig.
 2. Tvisteløsningsprosedyren skal ikke gjelde for spørsmål innen Europeiske Fellesskaps kompetanseområde eller for definisjonen av kompetansens omfang mellom Parter som er medlemmer i det Europeiske Fellesskap eller mellom slike medlemmer og Fellesskapet.

Avsluttende bestemmelser

Artikkel 37 - Undertegning, ratifisering, aksept, godkjenning

 1. Denne konvensjon skal være åpen for undertegning av medlemmer av Europarådet og det Europeiske Fellesskap. Den er gjenstand for ratifikasjon, aksept eller godkjenning. Ratifikasjons-, aksept- eller godkjenningsdokument skal deponeres hos Europarådets generalsekretær.
 2. Ingen stat som er part i Konvensjon om beskyttelse av dyr under transport fra et land til et annet, åpnet for undertegning i Paris 13 desember 1968, kan deponere sitt ratifikasjons-, aksept- eller godkjenningsdokument med mindre den har sagt opp nevnte konvensjon eller gjør det samtidig.
 3. Denne konvensjon skal tre i kraft seks måneder etter datoen når fire stater har gitt sin tilslutning til at konvensjonen skal være bindende for dem i henhold til bestemmelsene i foregående paragrafer.
 4. Når, ved anvendelse av de to foregående paragrafer, oppsigelsen av konvensjonen av 13 desember 1968 ikke trer i kraft samtidig som ikrafttredelsen av denne konvensjonen, kan en kontraherende stat eller det Europeiske Fellesskap når den deponerer sitt ratifikasjons-, aksept-, eller godkjenningsdokument erklære at den vil fortsette å anvende konvensjonen av 13 desember 1968 til ikrafttredelsen av denne konvensjon.
 5. For enhver signaturstat eller det Europeiske Fellesskap som deretter samtykker i å være bundet av den skal denne konvensjon tre i kraft seks måneder etter datoen da ratifikasjons-, aksept- eller godkjenningsdokumentet ble deponert.

Artikkel 38 - Tiltredelse fra stater som ikke er medlemmer

 1. Etter denne konvensjons ikrafttredelse kan Europarådets ministerkomité invitere andre stater som ikke er medlemmer av rådet til å tiltre konvensjonen ved vedtak fattet av flertallet som foreskrevet i artikkel 20 d i Europarådets statutter og ved enstemmig avstemming blant representantene fra de kontraherende stater som har rett til å sitte i komiteen.
 2. For tiltredende stater skal denne konvensjon tre i kraft seks måneder etter deponering av tiltredelsesdokumentet hos Europarådets generalsekretær.

Artikkel 39 - Territorialklausul

 1. Enhver stat eller det Europeiske Fellesskap kan, ved undertegning eller deponering av sitt ratifikasjons-, aksept-, godkjennings- eller tiltredelsesdokument, spesifisere hvilket territorium eller hvilke territorier denne konvensjon skal gjelde for.
 2. Enhver stat eller det Europeiske Fellesskap kan senere når som helst, ved en erklæring til Europarådets generalsekretær, utvide anvendelsesområdet til denne konvensjon til et hvilket som helst annet område spesifisert i erklæringen. For et slikt territorium skal denne konvensjon tre i kraft seks måneder etter at generalsekretæren har mottatt erklæringen.
 3. Enhver erklæring gitt i henhold til de to foregående paragrafer kan, for et hvilket som helst territorium spesifisert i erklæringen, tilbakekalles ved hjelp av en erklæring til generalsekretæren. Tilbakekallingen skal tre i kraft seks måneder etter at generalsekretæren har mottatt slik erklæring.

Artikkel 40 - Oppsigelse

 1. Enhver Part kan når som helst si opp denne konvensjon ved melding til Europarådets generalsekretær.
 2. Oppsigelsen får virkning seks måneder etter at generalsekretæren har mottatt meldingen.

Artikkel 41 Meddelelser

Europarådets generalsekretær skal melde fra til Europarådets medlemsstater, det Europeiske Fellesskap og enhver stat som har tiltrådt eller er invitert til å tiltre denne konvensjon om:

 1. undertegning;
 2. deponering av ethvert ratifikasjons-, aksept-, godkjennings- eller tiltredelsesdokument;
 3. enhver ikrafttredelsesdato for denne konvensjon i henhold til artiklene 37 og 38;
 4. enhver annen forordning, erklæring eller meddelelse som har med denne konvensjon å gjøre.

Til bevitnelse herav har undertegnede som er bemyndiget til det, undertegnet denne konvensjon.

Utferdiget i [Chişinau] den [6.] november 2003 i engelsk og fransk tekst som begge har samme gyldighet, i ett eksemplar som skal deponeres i Europarådets arkiv. Europarådets generalsekretær skal sende bekreftede kopier til hver stat som er medlem av Europarådet, til det Europeiske Fellesskap og til hver stat som er invitert til å tiltre denne konvensjonen.