Høring - Samarbeidsformer i skogforskningen - Høstelandgruppas innstilling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2004

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

200303213-/BLD

11.03.2004

Samarbeidsformer i skogforskningen – Høstelandgruppas innstilling

Høring

Landbruksdepartementet har arbeidet med spørsmålet om framtidig tilknytningsform for Skogforsk. I dette arbeidet har det vært nødvendig å ta en bredere vurdering av organisatoriske spørsmål. Departementet ga i november i fjor, John Høsteland, Anne Fikkan og Gunnar Gundersen (Høstelandgruppa) i oppdrag å se på framtidig organisering av forskningen på området. Gruppa har lagt fram sin anbefaling og rapporten av 26.2.04 følger vedlagt.

Landbruksdepartementet har vurdert to hovedtilnærminger til de utfordringene som reises vedrørende den framtidige forskningen som berører skog, areal og ressursspørsmål. Departementet ber om adressatenes synspunkter både på Høstelandgruppas anbefaling og hovedalternativene som departementet vurderer som aktuelle å arbeide videre med. Det planlegges et høringsmøte 16.6.04 kl. 10-12 i Landbruksdepartementet. Det legges opp til at regjeringa i statsbudsjettet for 2005 fremmer sin anbefaling overfor Stortinget. Frist for uttalelse fra høringsinstansene settes til 1.6.04.

Departementet er tilgjengelig for ytterligere informasjon om ønskelig. Departementet vil ta initiativ til informasjonsmøter med institusjoner som er særlig berørt i Høstelandgruppas innstilling. Kontaktpersoner i departementet er Bente Lise Dagenborg og Knut Øistad.

Høstelandgruppas anbefaling

Mandatet for gruppas arbeid tok utgangspunkt i framtidig skogforskning i Norge. Tyngdepunktet i skogforskningen er forankret i Skogforsk og det skogfaglige miljøet ved NLH.

Høstelandgruppa legger imidlertid til grunn at de forskningsmessige problemstillingene er blitt mer komplekse og at det er nødvendig med tverrfaglig tilnærming. Høstelandgruppa har vurdert 3 modeller:

  • Skogforsk AS
  • Et senter for skog og landskap ved NLH
  • Skogforsk som del av Bioforsk

Gruppa anbefaler at departementet går videre med forslaget om å danne et senter ved NLH der man ser på en bredere tilnærming til forskning, overvåking, utvikling og informasjon. Gjennom dette mener gruppa at man vil oppnå en større slagkraftig enhet med faglig bredde og god kopling mellom forskning, undervisning, utredning og informasjon og øvrige forskningsbaserte tjenester.

Landbruksdepartementets vurderinger for høringen

Departementet tar til etterretning de vurderinger Høstelandgruppa gjør vedrørende Skogforsk som en selvstendig institusjon. Uansett tilknytningsform, mener gruppa at Skogforsks utfordringer vil være å utvikle instituttet i en retning som skaper grunnlag for oppdrag i et omfang som er tilstrekkelig for å videreutvikle virksomheten.

Landbrukdepartementet legger til grunn at organisatoriske løsninger skal ta utgangspunkt i departementets sektoransvar og kommende forsknings- og kartleggingsutfordringer med en bred tilnærming til skog, areal og ressursspørsmål. Videre vil en hovedutfordring være å utnytte de samlede ressursene ved NLH og institusjonene under Landbruksdepartementet med sikte på helhetlige løsninger og utløsning av synergier.

To hovedretninger

Landbruksdepartementet vurderer to hovedretninger som aktuelle for framtidig forskning og kunnskapsutvikling på området.

Skog – areal - ressursforvaltning
Koplinger mellom forskning, overvåking, ressurskartlegging og informasjon vil bygge opp under en bred tilnærning til ressursforvaltning og ulike samfunnsmessige tjenester basert på denne. I en slik sammenheng vil en konstellasjon der Skogforsk, NIJOS og de deler av virksomheten Landbruksdepartementet finansierer ved Skogbrukets kursinstitutt, danne et grunnlag for en ny institusjon som i varetar hovedprinsippene i Høstelandgruppas anbefaling.

Departementet ser forvaltningsorgan med særskilte fullmakter som den aktuelle organisasjonsform for dette alternativet. Departementet vil her peke på at denne institusjonen vil ha viktige forvaltningsrelaterte oppgaver. Det bør videre vurderes nærmere om aktiviteter knyttet til NINAs avdeling i Oslo, Det norske Skogfrøverket og annen skog- og ressursfaglig virksomhet på sikt kan legges inn i en slik institusjon. Det bør åpnes for å legge virksomhet av rent forretningsmessig art inn i heleide institusjoner som for eksempel organiseres som aksjeselskap.

Biologi – verdiskaping
Å innlemme Skogforsk som et senter i Bioforsk AS vil hovedsakelig bygge på plante – og jordbiologisk forskning som fundamentet for framtidig biologisk basert verdiskaping. En slik organisering bør gi rom for å vurdere om virksomheter knyttet til ulike oppgaver og tjenester på tilgrensende områder kan inngå i Bioforsk, jf. vurderingene over.

Et aksjeselskap vil ha større organisatorisk fleksibilitet internt og i forhold til eksterne konstellasjoner enn et forvaltningsorgan, og samarbeidet med NIJOS kan vurderes i forhold til et bredere biologisk miljø enn ved å knytte instituttet til ett av dem.

Begge hovedretningene ovenfor bygger på tett samordning/samarbeid med NLH.

Innspill til departementet

Departementet ber høringsinstansene gi kommentarer og vurderinger av Høstelandgruppas anbefalinger i lys av de rollene og kjerneoppgavene institusjonene har i dag og det utviklingspotensialet som institusjonene oppfatter med hensyn på samordning og framtidige rammebetingelser. Departementet ber både om adressatenes synspunkter på Høstelandgruppas anbefaling og hovedalternativene som departementet vurderer som aktuelle å arbeide videre med.

Med hilsen

Oluf Aalde (e.f.)
Ekspedisjonssjef

Bente Lise Dagenborg
underdirektør