Høring - Tiltak for å forhindre barneekteskap, stedfortrederekteskap og for å hjelpe parter ut av tvangsekteskap mv.

Forslag om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven som ledd i regjeringens innsats mot tvangsekteskap

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200501924-/KSSS

04.07.2005

Forslag om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven som ledd i regjeringens innsats mot tvangsekteskap

Vedlagt følger høringsnotatet med forslag til endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven og liste over høringsinstanser. Forslagene er bl.a. en oppfølgning av Ot.prp. nr. 103 (2002 -2003) Om endringar i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap(ekteskapslova) m.m. og tiltak 7 og 11 i ” Fornyet innsats mot tvangsekteskap”.

Departementet ber høringsinstansene vurdere eventuelle underliggende etaters behov for å uttale seg.

Barne- og familiedepartementet ber om merknader til høringsnotatet innen 1. november 2005. Dersom det er mulig er det ønskelig at merknadene i tillegg til vanlig papirversjon også sendes per e-post til karin.stubberud-stey@bfd.dep.no

Nærmere om forslagene

1. Innledning

Etter norsk internasjonal privatrett anerkjennes et ekteskap inngått i utlandet så sant det er gyldig inngått etter inngåelseslandets rett. Bakgrunnen er at det er vanskelig å nekte å anerkjennelse av ekteskap som er et etablert faktum i utlandet. Hensynet til det aktuelle par, som oftest har innrettet seg i tillit til at de er gift, taler for å anerkjenne ekteskapet. Et ekteskap inngått i utlandet vil imidlertid ikke bli anerkjent i Norge dersom dette vil stride mot våre grunnleggende retts- og verdinormer.

2. Barneekteskap

Etter norsk rett må partene som hovedregel ha fylt 18 år for å inngå ekteskap. Alderskravet er begrunnet i at det kreves en viss modenhet for å inngå ekteskap. I enkelte tilfeller inngås det ekteskap i utlandet hvor en eller begge parter er under 18 år og hvor en eller begge parter har en sterk tilknytning til Norge. Dersom disse ekteskapene er gyldige i inngåelseslandet vil de i utgangspunktet bli lagt til grunn som gyldige i Norge, med mindre ekteskapsalderen er svært lav. For å forhindre omgåelse av ekteskapslovens alderskrav, herunder å motvirke barneekteskap og tvangsekteskap foreslås det at ekteskap inngått i utlandet der en eller begge parter er under 18 år, ikke skal anerkjennes som gyldig i Norge dersom minst en av partene er norsk statsborger eller fast bosatt i Norge. Det foreslås videre 16 år som absolutt nedre grense for når fylkesmannen kan innvilge dispensasjon fra 18-årskravet i ekteskapsloven( § 1). Dette vil samsvare med straffelovens regler om straffbarhet for ekteskapsinngåelser med noen under 16 år og den seksuelle lavalder.

3. Stedfortrederekteskap

Ved ekteskapsinngåelse etter norsk rett må begge parter være tilstede under vigselen. Etter prinsippene i norsk internasjonal privatrett godtas stedfortrederekteskap(erklæringsfullmakt) som er inngått etter utenlandsk rett dersom dette er i samsvar med inngåelseslandets lov. I høringsnotatet foreslås det en innstramming, slik at der minst en av partene er norsk statsborger eller er fast bosatt i Norge, vil et ekteskap inngått ved stedfortreder ikke bli anerkjent i Norge. Hovedhensynet er å forhindre omgåelse av ekteskapsloven og å redusere risikoen for tvangsekteskap.

4. Polygame ekteskap

Etter norsk rett kan man kun være gift med en person av gangen. Det straffbart å inngå ekteskap med flere personer. Et tidligere ekteskap må følgelig være oppløst ved skilsmisse eller død før et nytt ekteskap kan inngåes. I en del land er imidlertid flergifte/polygami tillatt. Et i utlandet gyldig stiftet polygamt ekteskap er i utgangspunktet også gyldig etter norsk internasjonal privatrett, men rettstilstanden i norsk rett er noe uklar. Departementet ønsker å få høringsinstansene synspunkter på om det bør innføres en særskilt bestemmelse i ekteskapsloven som sier at ekteskap som er inngått i utlandet der en eller begge parter allerede er gift ikke skal anerkjennes i Norge dersom en av partene er norsk statsborger eller fast bosatt i Norge. Hovedhensynet er å forhindre omgåelse av ekteskapslovens monogamiske prinsipp.

5. Etterfølgende godkjennelse

For å avhjelpe alvorlige negative konsekvenser ved manglende anerkjennelse av et ekteskap foreslås det en mulighet for etterfølgende anerkjennelse av ekteskapet dersom det foreligger sterke grunner.

6. Tiltak for å hjelpe parter ut av et tvangsekteskap

I høringsnotatet foreslås det videre at adgangen i ekteskapsloven( § 23) til å få direkte skilsmisse ved dom utvides til å gjelde tvangsekteskap generelt, herunder der andre enn ektefellen har utøvet tvangen. Videre foreslås det endringer i straffeprosessloven slik at det blir utvidet adgang til å fremme krav om ugyldighet eller skilsmisse som borgerlige rettskrav i en straffesak selv om ektefellen ikke er sikte.

7. Bestemmelsen i ekteskapsloven om lik rett til skilsmisse.

For å følge opp Stortingets uttalelse i Innst. O. nr. 17 foreslår jeg å endre erklæringsskjemaet slik at kommende ektefeller skal erklære at de respekterer menn og kvinners like rettigheter etter norsk lov. Fra forskjellig hold har det kommet ønske om å oppheve bestemmelsen i ekteskapsloven som angår lik rett til skilsmisse. Jeg finner imidlertid ikke støtte i uttalelsen fra Stortinget for å oppheve bestemmelsen.

Med hilsen

Arni Hole (e.f.)

Tove Friisø

Alle departementene

Alle fylkesmenn

Bispedømmerådene

Bergen byfogdembete

Oslo byfogdembete

Stavanger byfogdembete

Trondheim byfogdembete

Alta tingrett

Asker og Bærum tingrett

Kristiansand tingrett

Nedenes tingrett

Nedre Romerike tingrett

Nord-Troms tingrett

Salten tingrett

Trondenes tingrett

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske kirkes presteforening

Det mosaiske trossamfunn i Oslo

Det mosaiske trossamfunn i Trondheim

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)

Flyktninghjelpen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Human Rights Service

Human-Etisk Forbund

Innvandrernes landsorganisasjon

Islamsk Raad Norge

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Tromsø

Kirkens Familievern

Kirkerådet

Kommunenes Sentralforbund

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter

Kontoret for fri rettshjelp

Kriminalpolitisentralen

Krise- og rådgivningstelefon for menn

Krisesentersekretariatet

Kvinnefronten

Kvinneuniversitetet Nord

Kvinneuniversitetet på Løten

Landbrukets Arbeidsgiverforening

Landsforbundet for utviklingshemmede

Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillingsombudet

Likestillingssenteret

Menneskerettighetshuset

MIRA Ressurssenter for innvandrerkvinner

Møreforskning

Norges frikirkeråd

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Lensmannslag

Norges Rederiforbund

Norsk Barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Organisasjon for Asylsøkere

Norsk Psykologforening

Norske kvinnelige juristers forening v/leder Britt Alstad

Norske Kvinners Sanitetsforening

NTNU

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Organisasjonen Voksne for barn

Oslo katolske bispedømme

  • Tromsø stift
  • Trondheim stift

Oslo Røde Kors Internasjonale Senter

Politidirektoratet

Politiembetenes Landsforening

Politiets Fellesforbund

Primærmedisinsk Verksted

Redd Barna

Reform – Ressurssenter for menn

Regjeringsadvokaten

Ressurssenter for pakistanske barn

Rettspolitisk Forening

Riksadvokaten

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Senter mot etnisk diskriminering

Sentralkontoret for folkeregistrering

Sivilombudsmannen

Universitetet i Bergen, Juridisk fakultet

Universitetet i Oslo, Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Universitetet i Oslo, Norsk senter for menneskerettigheter

Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet

Universitetet i Tromsø, Juridisk fakultet

Utenlandsforum

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund