Høring - utkast til forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som følge av covid-19-utbruddet

Høringen har frist innen 11. januar 2022 kl. 1500.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.01.2022

Vår ref.: 21/6009

Høring - utkast til forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som følge av covid-19-utbruddet

Høringsbrevet som pdf-fil (.pdf)

Vedlagt følger utkast til forskrift om kompensasjonsordning for avlyste, stengte og nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022. Det er vedlagt en versjon der endringene i forskriften er markert med henholdsvis kursiv og gjennomstrekning, og en ren versjon.

Høringssvar

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringen bør forelegges eller videresendes til andre berørte organer, organisasjoner eller virksomheter mv, som ikke er oppført på høringslisten. Aktører som ikke har fått tilsendt høringsdokumentene direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram.

Kompensasjonsordningens innretning

I det videre omtales endringer i kompensasjonsforskriften sammenlignet med kompensasjonsordningen for juli—oktober 2021. Endringene omtales paragrafvis. Endringer som kun innebærer flytting av eksisterende bestemmelser eller eksisterende ledd, omtales ikke.

Til § 3:

Kompensasjonsperiodene etter forskriften er 1. november—31. desember 2021, og 1. januar—28. februar. Kompensasjonsordningen er vedtatt forlenget frem til og med juni 2022. Forskriften gjelder av hensyn til statsstøtteregelverket i første omgang frem til og med 28. februar 2022.

Til § 4 første ledd:

 • Datoen for når en arrangør må ha vært registrert i Enhetsregisteret for å kvalifisere til kompensasjon endres til 1. oktober 2021.
 • Kvalifiseringsvilkåret om at søker må hatt et 30 % omsetningsfall i selskapet i perioden som har gjeldt for underleverandører, innføres tilsvarende for arrangører.

Til § 5 første ledd:

Datoen for når en underleverandør må ha vært registrert i Enhetsregisteret for å kvalifisere til kompensasjon endres til 1. oktober 2021.

Til § 6:

Til første ledd:

 • Sammenligningsgrunnlaget for beregning av omsetningstap i selskapet settes til gjennomsnittet av samme periode som kompensasjonsperioden i 2017—2019. Tidligere var det kun samme periode i 2019 som gjaldt (for underleverandørene).
 • Bestemmelsen tilpasses slik at den også gjelder arrangørene.

Til andre ledd:

"[u]nderleverandørens" endres til "foretakets" slik at bestemmelsen også gjelder arrangørene.

Til tredje ledd:

Bestemmelsen tilpasses slik at den også gjelder arrangørene.

Til nytt fjerde ledd:

Bestemmelsen inneholder kvalifiserende vilkår for beregning av omsetningstap for aktører etablert etter 1. januar 2020. I slike tilfeller vil foretaket sjelden eller aldri ha noen relevant omsetning i en tidligere periode som kan gi grunnlag til å oppfylle vilkåret om omsetningstapi foretaket. Disse aktørene kan derfor vise til omsetningstap basert på budsjetterte (arrangører) eller kontraktsfestede (underleverandører) inntekter. Departementet bemerker at inngangsvilkåret i § 6 også for disse aktørene knytter seg til selskapet som helhet, ikke kun de omsøkte kultuarrangementene.

Til § 7:

Til første ledd:

Kompensasjonen skal settes til 70 prosent av arrangørens tapte inntekter.

Til andre ledd:

 • Kompensasjonsgraden for underleverandører økes fra 50 til 70 prosent.
 • Det kompenseres ikke lenger for "merutgifter".

Til tredje ledd:

Bestemmelsens andre punktum fjernes for å ta hensyn til at kompensasjonsordningen nå ikke lenger gir kompensasjons basert på uunngåelige kostnader og dermed ikke samsvarer med regelen som gjelder i forskrift for stimuleringsordningen § 11.

Til § 8:

 • Underleverandørene kompenseres ikke lenger for merutgifter. Arrangørene skal følgelig heller ikke kompenseres for disse.
 • Bestemmelsen tilpasses slik at den gjelder arrangører i tillegg til underleverandører.
 • Femte ledd fjernes på bakgrunn av at det ikke lenger skal kompenseres for merutgifter.

Til fjerde ledd:

 • Bestemmelsen endres for å ta høyde for at det nå er Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal forvalte ordningen.
 • Bestemmelsen tilpasses slik at den også gjelder arrangører.
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet skal vurdere de budsjetterte eller kontraktsfestede inntektene opp mot lignende eller tilsvarende arrangementer. Dette må ikke nødvendigvis være den søkende arrangøren eller underleverandørens egne arrangementer. Dette medfører ingen endring sammenlignet med tidligere. Bestemmelsen endres dog slik at søker ikke lenger kan dokumentere saklig grunnlag for (det positive) avviket mellom budsjett eller kontrakt, og de lignende eller tilsvarende budsjettene eller kontraktene. Endringen er gjort av hensyn til enklere og mer effektiv saksbehandling, og hensynet til å unngå overkompensasjon. Endringen bygger på erfaring med tilsvarende bestemmelse i kompensasjonsordningen som gjaldt i 2020.

Til § 9:

 • Bestemmelsen tilpasses slik at den også gjelder arrangører.
 • Regnestykket i første ledd endres som følge av at kompensasjonsgraden økes til 70 prosent.

Til § 10:

 • Bestemmelsen endres for å ta hensyn til at det nå er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen.
 • Nytt tredje ledd legges til for å presisere at bestemmelsen (fremdeles) bare gjelder for arrangører.

Til § 11:

Til første ledd:

Det økte støttetaket som gjaldt for festivaler fjernes, slik at alle søkere omfattes av det samme støttetaket på 3.5 millioner kroner pr. foretak.

Til andre ledd:

Støttetaket for konsern økes fra 18 til 23 millioner kroner. Støttetaket følger av det statsstøtterettslige regelverket Temporary Framework, kap. 3.1.

Til nytt tredje ledd:

Bestemmelsen er en overkompensasjonsbegrensning som knytter seg til resultatet i selskapet som søker som helhet. Hovedregelen, jf. første og andre punktum, er at kompensasjonen ikke kan føre til et positivt ordinært resultat i selskapet som overstiger selskapets gjennomsnittlig resultat i tilsvarende periode i 2017—2019.

For aktører som ikke har et resultat i selskapet i sammenligningsperioden i 2017—2019, kan resultatet i selskapet i kompesasjonsperioden ikke overstige det gjennomsnittlige resultatet i januar og februar 2020.

Dersom selskapet heller ikke har et resultat å vise til i januar og februar 2020 heller, kan selskapet (søker) ikke ha et positivt ordinært resultat i selskapet i kompensasjonsperioden. Denne bestemmelsen er tatt inn fordi de fleste av disse selskapene ikke vil ha en relevant sammenligningsperiode, og av hensynet til å unngå overkompensasjon basert på søknader som beregner kompensasjonen utfra budsjetterte inntekter.

Til ny § 12:

 • Bestemmelsen kodifiserer gjeldende rett på to punkter: 1) Ordningen er rammestyrt og avkorter støtte likt for alle kompensasjonsberettigede søkere, og 2) at ordningen er rettighetsbasert.
 • Bestemmelsen slår også fast at hvert foretak kan levere to søknader, en som arrangør og en som underleverandør per kompensasjonsperiode. Departementet finner grunn til å minne om at man ikke kan motta kompensasjon både som arrangør og underlevandør til samme arrangement, jf. § 15 sjette ledd.

Til 14:

Bestemmelsen endres slik at det nå er Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal forvalte kompensasjonsordningen.

Til § 15:

 • Bestemmelsen endres for å hensynta at det nå er Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal forvalte ordningen.
 • Fjerde ledd endres for å hensynta at ordningen nå kompenserer for tapte inntekter.
 • Femte ledd endres for å hensynta at ordningen ikke lenger kompenserer for merutgifter.

Til §§ 16 og 17:

Bestemmelsene endres for å hensynta at det nå er Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal forvalte ordningen.

Til ny § 18:

 • Bestemmelsen slår fast at det ikke kan utdeles utbytte eller bonuser i 2022 fra selskap som mottar kompensasjon.
 • Tredje ledd slår fast at kompensasjonen skal kreves tilbake i sin helhet dersom slik utdeling skjer.

Til §§ 19 og 20:

Bestemmelsene endres for å hensynta at det nå er Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal forvalte ordningen.

Høringsfrist

Vi ber om at høringssvar sendes inn innen 11. januar kl. 15.00.

 

 

Med hilsen

Heidi Karlsen (e.f.)
kst.ekspedisjonssjef

 

Simen Kirkebø
rådgiver

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon (BFSP)

Creo - forbundet for kunst og kultur (MFO)

Danse- og teatersentrum

Den norske Forfatterforening

Fagforbundet

Film & Kino

FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans

Forfatterforbundet

GramArt

Hovedorganisasjonen Virke

KS - Kommunesektorens organisasjon

Kultur Vest v/ Øyunn Viken

Kulturforbundet

Kulturrom

Music Norway

NEMAA - Norwegian Entertainment Managers & Agents Association

NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Norges museumsforbund

NORLA - Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet

Norsk filminstitutt

Norsk Forfattersentrum

Norsk jazzforum

Norsk Komponistforening

Norsk kulturråd

Norsk Musikkforleggerforening

Norsk Skuespillerforbund

Norsk teater- og orkesterforening

Norske Billedkunstnere

Norske Dansekunstnere

Norske Festivaler

Norske Filmdistributørers Forening

Norske konsertarrangører

Norske kulturhus

Norwegian Crafts

Næringslivets Hovedorganisasjon

Office for Contemporary Art Norway

Produsentforeningen for privatteatre

Vier.Live v/ Haakon Mathisen