Høring — utkast til endringer i børsforskriften

Høringsfrist: 15. juni 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/3635 FM AnL

14.03.2005

Høring – utkast til endringer i børsforskriften

I forbindelse med endringen av børsloven i 2000 ble det lagt opp til en overføring av børsregulering fra børsforskriften til Oslo Børs' egne regler (forretningsvilkår). Oslo Børs har i sitt brev til Finansdepartementet 31. januar 2005 oversendt et høringsnotat med forslag til endringer i børsforskriften. Børsen gjør i sitt høringsnotat oppmerksom på at forslaget må ses i sammenheng med Oslo Børs' utkast til nye børsregler (forretningsvilkår) som Børsen selv har sendt ut på høring parallelt med oversendelsen av forslaget til forskriftsendring.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet utarbeidet av Oslo Børs (vedlagt) innen 15. juni 2005. Departementet ber om at høringssvar sendes på e-post til postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Anne Karine Lødeng
seniorrådgiver

Vedlegg: Forslag til endring av børsforskriften

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
International Maritime Exchange ASA
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Statkraft SF
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM