Høring - utkast til endringer i børsforskriften - gjennomføring av markedsmisbruksdirektiv mv.

Resultat: Endringsforskrift til børsforskriften gjennomføring av markedsmisbruksdirektiv mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 30. mars 2005
  • Høringssvar blir publisert fortløpende i pdf-format

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/472 FM HD

02.02.2005

Høring – utkast til endringer i børsforskriften – gjennomføring av markedsmisbruksdirektiv mv.

Lagtinget vedtok 17. desember 2004 endringer i verdipapirhandelloven og børsloven til gjennomføring av EØS-forpliktelser som svarer til markedsmisbruksdirektivet mv. (direktiv 2003/6/EF). Endringene bygger på Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) og Innst. O. nr. 38 (2004-2005).

Vedlagt følger et høringsnotat utarbeidet av Kredittilsynet med utkast til endringer i børsforskriften som følge av gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 30. mars 2005. Departementet ber om at høringssvar sendes på e-post til postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Aksjonærforeningen i Norge
Alle departementene
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
International Maritime Exchange ASA
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Statkraft SF
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Til toppen