Høring - Utkast til endringer i forskrifter om verdipapirfond gjennomføring av råds- og parlamentsdirektiv 2001/107 og 108/EF om endringer i UCITS-direktivet

Høringsfrist: 4. juli 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.07.2003

  • Høringsfrist: 4. juli 2003
  • Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format
  • Høringen har resultert i endringer i følgende forskrifter
    - Forskrift 28.05.1999 nr. 654 om årsregnskap for verdipapirfond
    - Forskrift 28.07.1994 nr. 750 om prospekt for verdipapirfond
    - Forskrift 08.07.2002 nr. 800 om verdipapirfonds handel med derivater