Høring — Utkast til forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier

Resultat: Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 1. november 2004
  • Høringsuttalsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

01/4504 FM GK

13.09.04

Høring – Utkast til forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier

Forskrift om vurdering av tap på utlån, garantier mv. ble fastsatt 14. november 1991 (tapsforskriften) med ikrafttredelse fra og med regnskapsåret 1992. Som en følge av utviklingen på regnskapsområdet nasjonalt og internasjonalt, utarbeidet Kredittilsynet et utkast til forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i mars 2002 som var ment å erstatte gjeldende tapsforskrift. Kredittilsynet anså på det tidspunkt at forskriftsutkastet var innenfor IAS 39. Utkastet ble oversendt Finansdepartementet som sendte utkastet på høring i juli 2002. Flere høringsinstanser påpekte at IAS 39 var under revisjon, noe også Kredittilsynet tok opp i brev av 27. november 2002 til departementet.

Finansdepartementet ba i brev av 16. mai 2003 Kredittilsynet justere og oppdatere forskriftsutkastet når revidert IAS 39 foreligger, også hensyntatt høringsinstansenes innspill. Kredittilsynet har på den bakgrunn vurdert revidert IAS 39 (desember 2003) og funnet det nødvendig å foreslå endringer i opprinnelig forskriftsutkast.

Vedlagt følger et revidert utkast til forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier utarbeidet av Kredittilsynet, et bakgrunnsnotat til utkastet og Kredittilsynets oversendelse av utkastet til Finansdepartementet ved brev 24. august 2004. I brevet fremhever Kredittilsynet enkelte punkter som vi ber høringsinstansene vurdere særskilt.

Det bes om høringsinstansenes merknader innen 1. november 2004. Vi ber om at merknader også blir oversendt i elektronisk form til e-postadresse: postmottaket@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Privatskolers Landsforbund
Norske Siviløkonomers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt v/sekretær Erling Broen
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk Sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Til toppen