Høring — Utkast til forskrift om tilsyn og kontroll med store engasjementer — endringer som følge av nytt kapitaldekningsregelverk

Høringsfrist: 15. september 2006

Resultat: Forskrift 22. desember 2006 om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2006