Høring - utmåling av overtredelsesgebyr etter alkoholloven mv.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om utmåling av overtredelsesgebyr etter alkoholloven mv. på høring. Høringsnotatet inneholder også forslag om endring i alkoholloven § 10-5 og legemiddelloven § 28 a slik at det tilnærmet objektive ansvaret for foretak endres til krav om subjektiv skyld. Forslaget er i tråd med endring i forvaltningsloven § 46 som trådte i kraft 1. juli 2022.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.05.2023

Vår ref.: 23/614

Stortinget vedtok 5. juni 2018 regler om overtredelsesgebyr i en rekke lover på folkehelseområdet, se Prop. 60 L (2017-2018) og Innst. 353 L (2017–2018). Alkoholloven fikk hjemmel for ileggelse av overtredelsesgebyr i ny § 10-5. Bestemmelsen er ennå ikke tredd i kraft, da ikrafttredelse forutsetter at forskriftsbestemmelser om utmåling av overtredelsesgebyret er vedtatt.

Forslaget til forskrift om utmåling av overtredelsesgebyr etter alkoholloven inneholder øvre rammer for gebyret, hensyn som kan vektlegges ved vurderingen av om overtredelsesgebyr skal ilegges og momenter som kan inngå i fastsettelsen av gebyrets størrelse. Den øvre rammen er angitt i prosent av årlig omsetning og et bestemt antall G (folketrygdens grunnbeløp), der det høyeste beløpet anvendes som øvre ramme. Det legges opp til at den øvre rammen angitt i G også blir benyttet i de tilfellene der det ikke er mulig å måle omsetning.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 9. mai 2023.

Med hilsen

Hege Christina Bredesen (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                           Annichen Valeberg
                                                                           rådgiver

ACOS AS

Actis

Akademikerne

Akan kompetansesenter

Alliance Healthcare Norge AS

Allmennlegeforeningen

Amathea

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekergruppen

Apotekforeningen

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)

Arbeidsgiverforeningen Spekter

AS Vinmonopolet

Av-og-til

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Blå kors

Bryggeri- og drikkevareforeningen

CGM (Compugroup Medical Norway AS)

Datatilsynet

De regionale helseforetakene

Den norske Advokatforeningen

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Den norske veterinærforening

Departementene

Det hvite bånd

DNT-Edru livsstil

DHL Norge

Direktoratet for e-helse

Egge gård

Fagforbundet

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Familieklubbene

FedEx Norge

Fellesorganisasjonen FO

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forbundet mot rusgift

Foreningen KAAS

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Forut

Handel og Kontor

Handelens ølsalgsråd

Hanen

Havforskningsinstituttet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsedirektoratet

Helseforetakene

IKT Norge

Infodoc

Institutt for helse og samfunn HELSAM

Institutt for samfunnsforskning

IOGT Norge

Juvente

Kirkens bymisjon

Kommunesektorenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Konfliktrådet

Kompetansesentrene for rus

Konkurransetilsynet

Kreftforeningen

Kreftregisteret

Landets fylkeskommuner

Landets kommuner

Landets politidistrikt

Landets statsforvaltere

Landsgruppen av helsesøstre, NSF

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelindustrien

Legemiddelparallellimportørforeningen

Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL)

Longyearbyen lokalstyre

MA – rusfri trafikk og livsstil

Markedsrådet

Mattilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonalforeningen for folkehelsen

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO Logistikk og Transport

NHO Mat og Drikke

NHO Reiseliv

NHO Service og Handel

Nomvec AS

Nordpolet

Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet

Norges arktiske universitet, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (Norges fiskerihøgskole)

Norges arktiske universitet, Farmasøytisk institutt

Norges bondelag

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges handikapforbund

Norges kristelige legeforening

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk helse- og avholdsforbund

Norsk helsenett SF

Norsk legemiddelhåndbok

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk nærings- og nytelsesarbeiderforbund

Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske druedyrkere

Norske Jernbaners Avantgard

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

Norske vinklubbers forbund

NTNU, Det medisinske fakultet

OsloMet storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap (Bachelorutdanningen i Farmasi)

Parat

Pasient- og brukerombudene

Pensjonistforbundet

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Posten Norge AS

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Rådet for legeetikk

Samarbeidsforum for norske kollektiv

Sámediggi – Sametinget

Schenker AS

Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo

Siderklynga Hardanger  

SINTEF Helse

Sivilombudet (Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen)

Sjømat Norge

Skatteetaten

Små alkoholprodusenters forening

Spekter

Statens helsetilsyn

Statens innkrevingssentral

Statens legemiddelverk

Statens seniorråd

Sykehusapotekene HF

Sykehusapotekene Midt-Norge HF

Sykehusapotekene Nord HF

Sykehusapotekene Vest HF

Sykehusinnkjøp - legemidler

Sysselmester på Svalbard

TEKNA

Tolldirektoratet

UNIO

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet

Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

Universitetet i Oslo, seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi

Universitetet i Tromsø

UPS Norge

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Veterinary Industry Nordic (ViNordic)

Veterinærinstituttet

Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)

Virke

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)