Høring - utøvelse av statens partsstilling i saker om Helsepersonellnemndas vedtak

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det lovfestes at departementet i enkeltsaker skal kunne overta utøvelsen av statens partsstilling når Helsepersonell¬nemndas vedtak er brakt inn for domstolene. Forslaget innebærer en endring i helsepersonelloven § 71. Se vedlagte høringsnotat.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.08.2022

Vår ref.: 22/1364

Høring - utøvelse av statens partsstilling i saker om Helsepersonellnemndas vedtak

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det lovfestes at departementet i enkeltsaker skal kunne overta utøvelsen av statens partsstilling når Helsepersonell­nemndas vedtak er brakt inn for domstolene. Forslaget innebærer en endring i helsepersonelloven § 71. Se vedlagte høringsnotat.

Høringsfristen er 21. august 2022.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

Med hilsen

Elisabeth Salvesen

ekspedisjonssjef  (e.f.)

 

 

Elisabeth Vigerust

spesialrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Advokatforeningen
Akademikerne
Allmennlegeforeningen
ANSA
Apotekforeningen
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Dommerforeningen
Domstoladministrasjonen
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kliniske ernæringsfysiologiske forening
Kommnal- og distriktsdepartementet
KS
Kunnskapsdepartementet
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landets regionale helseforetak
Landets statsforvaltere
LO
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
NITO
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forening for Ernæringsfysiologer
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Radiografforbund
Norsk sykepleierforbund
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tannhelsesekretærers Forbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Ortoptister forening
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Parat Helse
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Psykologiforbundet
Regjeringsadvokaten
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Spekter
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Unio
Utdanningsforbundet
Virke
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)