Høring – utredning om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring en utredning fra Advokatfirmaet Lund & Co om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk rett.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.09.2022

Vår ref.: 22/3592

Høring – utredning om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk rett      


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring en utredning fra Advokatfirmaet Lund & Co om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk rett.

Varslingsdirektivet ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union 23. oktober 2019. Direktivets formål er å styrke håndhevelsen av EU-retten ved å verne personer som varsler om brudd på særskilt angitt EU-rett. Direktivet innebærer blant annet at det skal etableres varslingsordninger ved en rekke private og offentlige virksomheter, samt utpekes eksterne kompetente myndigheter for å ta imot og håndtere varsler om overtredelser av EU-lovgivning på konkrete opplistede områder, herunder anskaffelsesrett, finansielle tjenester, transportsikkerhet, miljøvern, forbrukerbeskyttelse og personvern. Direktivet omfatter en vid personkrets som varsler i en arbeidsrelatert sammenheng.

Direktivet er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Spørsmålet om direktivet skal innlemmes i EØS-avtalen, og behovet for eventuelle tilpasninger, er fortsatt under vurdering.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet ga 2. juli 2021 Advokatfirmaet Lund & Co i oppdrag å utrede direktivet. Det ble angitt at utredningen blant annet skulle analysere direktivet og hvilke forpliktelser som fulgte av dette. Videre skulle utredningen analysere forholdet mellom direktivet og gjeldende norske regler, herunder vurdere om det er behov for endringer i norske regler om varsling, samt hvilke endringer som i så fall er nødvendige. Utredningen skulle også inneholde forslag til lov- og forskriftsendringer.

Advokatfirmaet Lund & Co leverte sin utredning til Arbeids- og inkluderingsdepartementet 28. februar 2022. Justis- og beredskapsdepartementet følger opp det videre arbeidet med direktivet.

Utredningen foreslår at varslingsdirektivet gjennomføres i en egen, ny lov om EØS-varsling, supplert med forskrifter på enkelte punkter. Utredningen tar til orde for direktivnære gjennomføringsbestemmelser, og forslaget innebærer i all hovedsak en minimumsgjennomføring av direktivets krav.

Direktivet pålegger statene å utpeke en eller flere kompetente myndigheter som skal ha ansvaret for å motta, gi tilbakemelding og følge opp varsler (ekstern varslingskanal). Statene har stor handlefrihet på dette punktet. I utredningen punkt 9.2.1 drøftes det om varslene bør kanaliseres til én myndighet som foretar en foreløpig vurdering av varselet og sender det videre til riktig sektormyndighet, eller om de enkelte sektormyndighetene bør utpekes til å motta eksterne varsler etter EØS-varslingsloven på sine områder. Utredningen tar til orde for at det utpekes én myndighet som får ansvar for å ta imot og følge opp varsler. Det foreslås ikke et konkret organ, men det gis uttrykk for at det vil være ressursbesparende å peke ut en eksisterende myndighet i stedet for å opprette en ny. Datatilsynet og Arbeidstilsynet nevnes i utredningen som organer som peker seg ut fordi de allerede har kompetanse på varsling.

Det bes særlig om høringsinstansenes syn på om det bør utpekes én sentral ekstern varslingskanal, eller om de enkelte sektormyndighetene bør ha egne varslingskanaler. Dersom det skal utpekes én varslingskanal, bes det om høringsinstansenes syn på hvilket organ dette eventuelt bør være. Videre bes det om høringsinstansenes syn på hvilken rolle en slik sentral varslingskanal skal ha i oppfølgningen av innkomne varsler, både når det gjelder eventuelle materielle vurderinger av varslene, i saksbehandlingen og oppfølgning av den som har varslet, og arbeidsfordelingen mellom en sentral varslingskanal og berørte sektormyndigheter.

Høringsinstansene bes også om å uttale seg om økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget bør forelegges underliggende etater eller andre som ikke står på listen.

Frist for å sende inn høringssvar er 16. september 2022.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Ida Sørebø e.f.
avdelingsdirektør

Jon Lunde
lovrådgiver

Departementene

 

Statsforvalterne

Sysselmesteren på Svalbard

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsretten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Bioteknologirådet

Bispedømmene

Datatilsynet

Den norske Helsingforskomité

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Diskrimineringsnemda

Domstoladministrasjonen

Finanstilsynet

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forsvarsbygg

Helsedirektoratet

Høyesterett

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Jernbanedirektoratet

Klima- og forurensningsdirektoratet

Kriminalomsorgsdirektoratet

Krisesentersekretariatet

Kystverket

Lagmannsrettene

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Luftfartstilsynet

Miljødirektoratet

Nasjonalt ID-senter

Petroleumstilsynet

Politidirektoratet

Regelrådet

Regionale Helseforetak

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksantikvaren

Riksmekleren

Riksrevisjonen

Senter for et aldersvennlig Norge

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Skatteetaten

Språkrådet

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens barnehus

Statens helsetilsyn

Statens jernbanetilsyn

Statens kartverk

Statens sivilrettsforvaltning

Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Statsbygg

Tingrettene

Tolletaten

Trygderetten

Tvisteløsningsnemnda

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

 

Norges Institusjon for menneskerettigheter

Sametinget

Sivilombudet

 

Statlige høgskoler (inkl. vitenskapelige høgskoler)

Universitetene

 

Fylkeskommunene

Kommunene

Longyearbyen lokalstyre

 

 

Abelia

Akademikerne

Amnesty International Norge

Apotekforeningen

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidssamvirkenes Landsforening

Arkitektbedriftene i Norge

Befalets Fellesorganisasjon

Byggenæringens Landsforening

De samarbeidende organisasjoner

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske kirke – Kirkerådet

Den norske legeforening

Den norske revisorforening

Driftsoperatørforum

Elevorganisasjonen

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

Fagforbundet

Fellesforbundet

Fellesorganisasjonen

Finans Norge

Flyktninghjelpen

Forskningsstiftelsen FAFO

Forum for barnekonvensjonen

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Frischsenteret

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gatejuristen

Hovedorganisasjonen Virke

HR Norge

Huseiernes Landsforbund

ICJ-Norge

IKT-Norge

Industri Energi

Institutt for samfunnsforskning

Islamsk Råd Norge

Juridisk rådgivning for kvinner

Juristforbundet

Jussbuss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Kirkens Bymisjon

Kristne Friskolers Forbund

KS – Kommunesektorens organisasjon

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Likestillingssenteret KUN

LIM – likestilling, integrering, mangfold

Maskinentreprenørenes Forbund

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Nordlandsforskning

Norges Bondelag

Norges Bygg- og eiendomsforening

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Fleridrettsforbund

Norges frivillighetssentraler

Norges Handikapforbund

Norges Huseierforbund

Norges Hytteforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Politilederlag

Norges Rederiforbund (Rederiforbundet)

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

Norges Taxiforbund

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening v/Den norske legeforening

Norsk Barnevernlederorganisasjon

Norsk Barnevernsamband

Norsk Bonde- og småbrukarlag

Norsk brannvernforening

Norsk Eiendom

Norsk Flygelederforening

Norsk Flygerforbund

Norsk Flytekniker Organisasjon

Norsk Folkehjelp

Norsk Journalistlag

Norsk Kabinforening

Norsk Kommunalteknisk forening

Norsk kritikerlag

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Lektorlag

Norsk organisasjon for asylsøkere

Norsk Psykologforening

Norsk Regnesentral

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Skuespillerforbund

Norsk sosiologforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag

Norsk Yrkeshygienisk Forening

Norske arkitekters landsforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Meierifolks Landsforening

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Norskog

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

OBOS

Oslo Economics

Parat

Pensjonistforbundet

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

Press – Redd Barna Ungdom

Private Barnehagers Landsforbund

Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Rådet for psykisk helse

Rådgivende Ingeniørers Forening

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Samfunns- og næringslivsforskning

Samfunnsbedriftene

Simployer

SINTEF

Skolelederforbundet

Skolenes Landsforbund

SMB Norge

Sparebankforeningen i Norge

Steinerskoleforbundet

Stiftelsen barnas rettigheter

Stiftelsen Kirkens familievern

Stiftelsen Rettferd

Stiftelsen Rogalandsforskning

Stine Sofies Stiftelse

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Transportøkonomisk institutt

Uføres Landsorganisasjon

Unge funksjonshemmede

Ungt Entreprenørskap

UNHCR Stockholm

UNICEF Norge

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Utdanningsforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund