Forslag til endring av forskrift om vedtekter for Norges forskningsråd

Kunnskapsdepartementet sender med dette på forkortet høring forslag om endring av forskrift om vedtekter for Norges forskningsråd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.02.2023

Vår ref.: 23/86

Høring - Forslag til endring av forskrift om vedtekter for Norges forskningsråd

Kunnskapsdepartementet foreslår at bestemmelsene i vedtektene til Forskningsrådet, med unntak av § 7 som regulerer klageadgang, integreres i virksomhets- og økonomiinstruksen til rådet. Departementet sender med dette forslaget på forkortet høring.

Vedlagt følger høringsnotat, samt kopi av eksisterende vedtekter og virksomhets- og økonomiinstruksen til Forskningsrådet.

Kunnskapsdepartementet ber om at eventuelle innspill sendes til postmottak@kd.dep.no innen 17. februar 2023.

 

Med hilsen

 

Maria T. Storeng  (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                               Sander Tufte
                                                                                            avdelingsdirektør

 

 

Adresseliste:

Statsministerens kontor
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Forskningsinstituttenes fellesarena
Norges forskningsråd
Universitets- og høgskolerådet