Høring - Forslag om lov om informasjonstilgang mm. for det eksterne utvalget som skal granske utenlandsadopsjoner til Norge

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring et forslag til lov om informasjonstilgang mv. for det eksterne utvalget som skal granske utenlandsadopsjoner til Norge.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.10.2023

Vår ref.: 23/2805

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring et forslag til lov om informasjonstilgang mv. for det eksterne utvalget som skal granske utenlandsadopsjoner til Norge. Høringsfristen er 4. oktober 2023.

Om granskingsutvalget

20. juni 2023 satte regjeringen ned granskingsutvalget for  utenlandsadopsjoner. Utvalget skal arbeide over en periode på to år, og det overordnede formålet med granskingen er å få svar på om det har forekommet ulovlige eller uetiske forhold i forbindelse med utenlandsadopsjoner til Norge. Utvalget skal granske adopsjoner på systemnivå og starte sitt arbeid i løpet av høsten 2023.

Innholdet i høringsnotatet

Lovforslaget som nå sendes på høring, skal gi granskingsutvalget tilgang til informasjon som er nødvendig for at utvalget skal kunne utføre sine oppgaver på best mulig måte. Forslaget inneholder regler om informasjonstilgang, taushetsplikt, rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger og et forbud mot bruk av opplysninger som bevis i senere saker. Det foreslås ikke at det skal gjelde noen opplysningsplikt overfor utvalget etter loven. Departementet ber særlig om innspill til lovutkastet § 3 (2) siste punktum som gjør unntak fra forvaltningsloven § 13 b (1) nr. 6.

Departementet bemerker at loven kun gjelder informasjonstilgang m.m. for granskingsutvalget. Eventuelle innspill som gjelder selve granskingen eller andre tilgrensende forhold kan sendes til utvalget når de kommer i gang med arbeidet.

Høringsfrist og innsending

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen.

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at høringssvar fortrinnsvis sendes elektronisk ved å bruke lenken «Send inn høringssvar» på høringssiden på regjeringen.no. Høringsuttalelser kan alternativt sendes per post eller per e-post til postmottak@bfd.dep.no.

For at Stortinget skal kunne behandle proposisjonen så raskt som mulig, slik at utvalget skal kunne starte opp sitt arbeid, settes høringsfristen til seks uker. Fristen for å sende inn høringssvar er satt til 4. oktober 2023. Utvidet høringsfrist kan ikke påregnes.

Med hilsen

Ragnhild Savina Berg Astad (e.f.)

avdelingsdirektør

Ingrid Karoline Lien

førstekonsulent

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Departementene

Alle landets kommuner

Alle landets fylkeskommuner

Alle landets statsforvaltere

Adopsjon i endring - Ressurssenter for adopterte og deres familier

Adopsjonsforum

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arkivverket

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske dommerforening

Den Norske legeforening

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Domstolsadministrasjonen

Enestående adoptanters forening

Foreningen Adopterte

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Helsedirektoratet

InorAdopt

KS

Mediebedriftenes Landsforening

Norges forskningsråd

Norges Juristforbund

Norsk sykepleierforbund

Norsk Journalistlag

Norsk-Koreansk Rettighetsgruppe

Norsk Redaktørforening

Norsk Presseforbund

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Romantisert Innvandring

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Statens sivilrettsforvaltning (SRF)

Sysselmesteren på Svalbard

UTAD Critical

Verdens barn