Høring - Forslag til endringer i allmenngjøringsloven og sektorlovgivning med hensyn til skipsfart

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i allmenngjøringsloven og sektorlovgivning med hensyn til skipsfart. Forslaget reviderer departementets lovforslag om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel som var på høring sommeren 2022.

Status: På høring

Høringsfrist: 12.06.2024

Advokatforeningen
Akademikerne
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratetet
Arbeidstilsynet
Association Of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO)
Cruise Lines International Association
Cruise Norway AS
Det norske maskinistforbund
Energidepartementet
European Cruise Service AS
Fellesforbundet
Fellesforbundet For Sjøfolk
Finansdepartementet
Fiskeridirektoratet
Havindustritilsynet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Hurtigbåtforbundet Hrf
Industri Energi
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kommunesektorens organisasjon
Kystrederiene
Kystverket
Landsorganisasjonen i Norge
Longyearbyen Lokalstyre
Maritimt Forum
NHO Reiseliv
NHO Sjøfart
Nordisk Skibsrederforening
Norges Rederiforbund
Norsk Industri
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Offshore Norge AS
Regelrådet
SAFE - Sammenslutning av fagorganiserte i energisektoren
Samferdselsdepartementet
Samfunnsbedriftene
Sjøfartsdirektoratet
Sjømat Norge
Sjømatbedriftene
Spekter
Sysselmesteren på Svalbard
Tariffnemnda
Utenriksdepartementet
Utlendingsdirektoratet
Visit Svalbard AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund