Høring - Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel.

Status: På høring

Høringsfrist: 31.08.2022

Vår ref.: 22/4241

Høringsbrev

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Fiskeridirektoratet

Konkurransetilsynet

Kystverket

Petroleumstilsynet

Regelrådet

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

 

Longyearbyen lokalstyre

Sysselmesteren på Svalbard

Svalbard Reiseliv AS

 

Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO)

Cruise Lines International Association (CLIA)

Den Norske Advokatforening

Det norske maskinistforbund

DNV

Equinor

European Cruise Service

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Fellesforbundet

Fellesforbundet for sjøfolk

Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede (UNIO)

Hovedorganisasjonen Virke

Hurtigbåtforbundet

International Transport Workers’ Federation  

Industri Energi

Innovasjon Norge

Kystrederiene

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Maritimt Forum

NHO Reiseliv

NHO Sjøfart

NHO Logistikk & transport

Nordisk Skibsrederforening

Norges Rederiforbund

Norsk Industri

Norsk Olje og gass

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Norske Havner

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE)

Sjømat Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Handelshøyskolen BI

Høgskulen på Vestlandet

Norges Handelshøyskole (NHH)

Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Universitet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø