Høringer

Høring - Gjennomføring av moderniseringsdirektivet

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til gjennomføringen av direktivet (EU) 2019/2161 om endring av direktivet 93/13/EØF og direktiv 98/6/EF, 2005/29/EF og 2011/83/EU om bedre håndheving og modernisering av EU-reglene om forbrukerbeskyttelse (moderniseringsdirektivet) på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.02.2021

Vår ref.: 20/4592

Høring om gjennomføring av moderniseringsdirektivet i norsk rett

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til gjennomføringen av direktivet (EU) 2019/2161 om endring av direktivet 93/13/EØF og direktiv 98/6/EF, 2005/29/EF og 2011/83/EU om bedre håndheving og modernisering av EU-reglene om forbrukerbeskyttelse (moderniseringsdirektivet) på høring. Det foreslås endringer i blant annet markedsføringsloven, angrerettloven og avtaleloven.

Moderniseringsdirektivet styrker forbrukervernet ved å gi forbrukerne flere rettigheter, særlig på det digitale området, og styrker sanksjonene ved brudd på de felleseuropeiske forbrukervernreglene. EUs medlemsland skal vedta regler i tråd med direktivet innen 28. november 2021 og de skal tre i kraft innen 28. mai 2022. Departementet tar sikte på å følge de samme fristene i gjennomføringen av moderniseringsdirektivet i norsk rett.

Reglene i moderniseringsdirektivet er for det meste fullharmoniserte, det vil si at det i gjennomføringen i norsk rett, verken kan gis strengere eller lempeligere forbrukervernregler enn det som følger av direktivet. På enkelte punkter er det derimot nasjonale handlingsrom, og høringsinstansene bes særlig merke seg disse punktene og gi sitt syn. Der det er nasjonale handlingsrom, har departementet i hovedsak tatt sikte på å videreføre gjeldende rett.

Se vedlagt engelsk og dansk versjon av direktivet. En norsk uoffisiell oversettelse foreligger ikke. Direktivet er tilgjengelig på andre språk på EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L2161&qid=1605509083246

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på departementets hjemmeside ved å trykke på feltet markert med "Send inn høringssvar". Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Barne- og familiedepartementet per e-post til: postmottak@bfd.dep.no.

Vi gjør oppmerksom på at alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert løpende sammen med øvrige høringsuttalelser.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Marc Stuppi (marc.stuppi@bfd.dep.no) eller Lars Grøndal (lars.grondal@bfd.dep.no).

Fristen for å gi høringsuttalelse er 17. februar 2021.

Med hilsen

Aslaug Skrede Gauslaa (e.f.)

avdelingsdirektør

Marc Stuppi

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Departementene

Høyesterett

Lagmannsrettene

Bergen tingrett

Kristiansand tingrett

Nord-Troms tingrett

Oslo tingrett

Stavanger tingrett

Sør-Trøndelag tingrett

Domstoladministrasjonen

Regjeringsadvokaten

Økokrim

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Banklovkommisjonen

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Finanstilsynet

Forbrukertilsynet

Forbrukerklageutvalget

Forbrukerrådet

Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet

Helsedirektoratet

Konkurransetilsynet

Kystverket

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Luftfartstilsynet

Markedsrådet

Mattilsynet

Medietilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Norges Bank

Regelrådet

Sjøfartsdirektoratet

Statens jernbanetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens pensjonskasse

Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Verdipapirsentralen

Fylkeskommunene

Bergen kommune

Kristiansand kommune

Oslo kommune

Stavanger kommune

Trondheim kommune

Sivilombudsmannen

Forbruker Europa

Innovasjon Norge

Abelia

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

Aller Media

Altibox

Amnesty International Norge

ANFO – Annonsørforeningen

Bane NOR SF

Bedriftsforbundet

Bellona

Bilimportørenes Landsforening

Broadnet

Brukerklagenemnda for elektronisk

kommunikasjon

Canal Digital

CARE Norge

Coop Norge SA

Dagligvareleverandørenes forening

De norske Bokklubbene AS

Den Norske Advokatforening

Den norske Bokhandlerforening

Den norske Dataforening

Den norske Dommerforening

Den norske Forleggerforening

Direktesalgsforbundet

Distansehandel Norge

Domeneshop AS

Drivkraft Norge

Egmont Serieforlaget AS

Eiendom Norge

EL & IT Forbundet

Elektronikk Industri Foreningen

Elektronisk Forpost Norge

Elklagenemnda

Energi Norge

Europabevegelsen i Norge

Finansforbundet

Finans Norge

Finansieringsselskapenes Forening

Finansklagenemnda

Fiskebåt

Flyktninghjelpen

Flytoget

Forbrukerkontakt Norge AS

Framtiden i våre hender

Frivillighet Norge

Gard Services AS

Gjeldsoffer-Alliansen

Greenpeace Norge

Grønn hverdag

Hovedorganisasjonen Virke

Hurtigbåtforbundet

Huseiernes Landsforbund

Ice net

IKT-Norge

Innovasjon Norge

Innsamlingskontrollen

Interesseorganisasjonen for interaktiv markedsføring (INMA)

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Nødhjelp

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kreativt Forum

Kreftforeningen

Kystrederiene

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningen

Leger Uten Grenser

Leketøybransjens Fellesråd

Lyse AS

Markedsforbundet

Markedsføringsforeningen i Oslo

Mediebedriftenes Landsforening

Microsoft Norge

Miljøstiftelsen Bellona

Nei til EU

Nextgentel

NORBOAT

Nordisk institutt for sjørett

Nordisk Skibsrederforening

Norges AutomobilForbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Blindeforbund

Norges Bondelag

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Fiskarlag

Norges Handikapforbund

Norges Innsamlingsråd

Norges Juristforbund

Norges kemner og kommuneøkonomers forbund

Norges Kreditorforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Markedsanalyseforening

Norges Miljøvernforbund

Norges Musikkhandlerforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges Statsbaner AS (NSB)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges Zoohandleres Bransjeforening

Norpost AS

Norsk Direkte Markedsføringsforening (NORDMA)

Norsk Folkehjelp

Norsk Industri

Norsk Luftambulanse

Norsk senter for menneskerettigheter

Norske Elektroleverandørers landsforening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Servicekontor for Markedsrett (NSM)

OBOS

Pensjonistforbundet

Plan Norge

Posten Norge AS

Redd Barna

Redningsselskapet

Schibsted ASA

Selgerforbundet – Norges Handelsreisendes Landsforbund

Standard Norge

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Stiftelsen Livsglede for Eldre

Teknologirådet

Tele 2

Telenor

Telia Norge AS

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

UNICEF Norge

Uninett Norid AS

Unio

USBL

Verdipapirfondenes Forening

Viasat
WWF

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)