Høring – Forslag til ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.05.2022

Vår ref.: 22/1233

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon. Høringsfristen er 25. mai 2022.

I juni 2021 vedtok Stortinget at Barnesakkyndig kommisjons mandat skal utvides til også å omfatte sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker, jf. lov 11. juni 2021 nr. 60 om endringer i barnelova (Barnesakkyndig kommisjon i foreldretvistsaker). Departementet tar sikte på at lovendringen trer i kraft fra sommeren 2022. Som følge av dette, er det behov for endringer i forskriften om Barnesakkyndig kommisjon. Endringene er såpass omfattende, at departementet foreslår en ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon til erstatning for gjeldende forskrift av 24. september 2009 nr. 1210. I høringsnotatet er det presentert endringer sammenlignet med gjeldende forskrift.

Departementet har gitt retningslinjer om kommisjonens arbeidsoppgaver og saksbehandlingsregler. Departementet mener det er behov for en regulering som er mer forpliktende enn retningslinjer, og foreslår derfor at deler av kommisjonens retningslinjer inntas i forskriften. 

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på www.regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» (grønn knapp). Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Margrethe Hannevik Harestad på e-post mha@bfd.dep.no.  

Med hilsen

 

Trude Sveen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                               Margrethe Hannevik Harestad                                                                              seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Alle landets kommuner

Alle landets fylkeskommuner

Alle landets statsforvaltere 

Alle landets tingretter

Alle landets lagmannsretter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barnesakkyndig kommisjon (BSK)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufetat, region Midt- Norge

Bufetat, region Nord

Bufetat, region Sør

Bufetat, region Vest

Bufetat, region Øst

Barneombudet

Datatilsynet

Den Rettsmedisinske kommisjon

Diakonhjemmet Høgskole

Domstoladministrasjonen

Drammen sykehus

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Helseregionene (5)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskolen på Vestlandet

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høyesterett

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kompetanse Norge

Krisesentersekretariatet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Longyearbyen lokalstyre

Lovisenberg diakonale sykehus

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Nord universitet

Norges forskningsråd (NFR)

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

OsloMet - storbyuniversitetet

Oslo universitetssykehus HF

Pasient- og brukerombudene

Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)

Regjeringsadvokaten

Samisk høgskole

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Statens barnehus Bergen

Statens barnehus Bodø

Statens barnehus Hamar

Statens barnehus Kristiansand

Statens barnehus Moss

Statens barnehus Oslo

Statens barnehus Sandefjord

Statens barnehus Stavanger

Statens barnehus Trondheim

Statens barnehus Tromsø

Statens barnehus Ålesund

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

VID vitenskapelige høgskole

Sametinget

Sivilombudsmannen

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

BAR - Barn av rusmisbrukere

Batteriet Oslo

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Fagforbundet

Familiekanalen

Fellesorganisasjonen

Forandringsfabrikken

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)

Forum for Barnekonvensjonen

Forum for menn og omsorg

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Hovedorganisasjonen Virke

Ideelt barnevernsforum

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens bymisjon

Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB)

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Krisesentersekretariatet

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsgruppen av helsesøstre

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsorganisasjonen for romanifolket

Mental helse ungdom

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norges Røde Kors Ungdom

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Innvandrerforum

Norsk Psykologforening

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonene for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Press – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Reform – ressurssenter for menn

Ressursgruppen Juss og Helse – v/ RVTS Midt

Rådet for psykisk helse

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

SOS-barnebyer

Stendi

Stiftelsen barnas rettigheter

Stiftelsen Fontene

Stiftelsen Kirkens familievern

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Rettferd for taperne

Stine Sofies Stiftelse

Taternes landsforening

Uni Research

UNICEF Norge

UNIO – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Utdanningsforbundet

Velferdsalliansen

Voksne for barn

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund