Høring – Endringer i gjeldsordningsloven og livsoppholdsforskriften

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i gjeldsordningsloven og forskrift om livsopphold ved utleggstrekk og gjeldsordning på høring til aktuelle høringsinstanser.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.01.2022

Vår ref.: 21/3717

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i gjeldsordningsloven og forskrift om livsopphold ved utleggstrekk og gjeldsordning på høring til aktuelle høringsinstanser, se vedlagte adresseliste.

Et hovedformål med endringsforslagene er å bidra til en mer effektiv prosess, slik at kvalifiserte skyldnere på en enklere og raskere måte skal kunne komme frem til en gjeldsordning. Et annet viktig formål med forslagene er å legge til rette for en hensiktsmessig arbeidsdeling og et godt samarbeid mellom Nav-kontorene og namsmannen, slik at disse etatenes ressurser kan utnyttes best mulig. Det foreslås også en del forenklinger når det gjelder behandlingen av endringssaker, samt enkelte materielle lovendringer. Departementet har markert enkelte punkter i høringsnotatet hvor det er særlig ønskelig at høringsinstansene uttaler seg.

Gjeldsordningsprosessen, som i dag består av tre steg, foreslås forenklet slik at kravet om egenforsøk i Nav bortfaller. Etter forslaget skal dessuten skyldneren selv bare avkreves egenforsøk i helt enkle og oversiktlige saker.

For å unngå unødig ventetid før gjeldsforhandlinger åpnes, foreslås å oppheve den såkalte to-årsregelen som følger av lovens § 1-4 andre ledd bokstav a.

Det foreslås videre at Nav-kontoret eller namsmannen skal vurdere om de som har fått gjeldsordning har behov for råd og veiledning for å kunne gjennomføre gjeldsordningen. I så fall skal Nav-kontoret tilby økonomisk rådgivning/sosialfaglig oppfølging i gjeldsordningsperioden.

Regelen om at en gjeldsordning kan tilsidesettes i inntil 2 år etter at den er avsluttet, foreslås opphevet.

Endringssaker skal etter forslaget kunne behandles på en enklere og raskere måte ved at saksbehandlingsreglene forenkles og at namsmannen gis kompetanse til å håndtere enkelte endringssaker av mindre økonomisk betydning.

For å gjøre det lettere for barnefamilier å klare seg økonomisk gjennom en gjeldsordning, foreslås barnetillegget i livsoppholdsforskriften økt ved å innføre en egen ungdomssats for de eldste barna.

Høringsfrist og innsending

Det bes om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk ved å bruke lenken "Send inn høringssvar" på www.regjeringen.no  under "høyringar". Høringsuttalelser kan alternativt sendes pr. post eller pr. e-post til postmottak@bfd.dep.no

Høringsfristen er 10. januar 2022.

Med hilsen 

Aslaug Skrede Gauslaa

avdelingsdirektør

 

 

Hanne Riksheim

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturerV

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Arbeids- og sosialdepartementet

Bisnode Norge AS

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Domstoladministrasjonen

Experian AS

Finans Norge

Finansdepartementet

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Gjeldsoffer Alliansen

Handelshøyskolen BI

Husbanken

Høgskolen i Oslo og Akershus

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss - Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Konkursrådet

Landsorganisasjonen i Norge

Lindorff

Lånekassen

Namsfogden i Bergen

Namsfogden i Oslo

Namsfogden i Stavanger

Namsfogden i Trondheim

NAV Innkreving

Norges Bank

Norges Handelshøyskole

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo byfogdembete

Politidirektoratet

Regelrådet

Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn

Skattedirektoratet

Sparebankforeningen

Statens innkrevingssentral

Statens pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren i Rogaland

Statsforvaltaren i Vestland

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Virke Inkasso

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Samarbeidsforum mot fattigdom