Høringsbrev - endringer i saksbehandlingen mv. i Utlendingsnemnda

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i utlendingsforskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.08.2021

Vår ref.: 21/2397

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i utlendingsforskriften.

Endringene gjelder saksbehandlingen mv. i Utlendingsnemnda (UNE), og vil bidra til å styrke utlendingens rettssikkerhet. Det foreslås blant annet at det skal avholdes nemndmøte i noen flere saker, samt å regelfeste at saksfremstillingen og eventuelle landinformasjonsrapporter utarbeidet i den konkrete saken skal fremlegges for utlending når saken skal behandles i nemndmøte. Det foreslås også en styrking av retten til fritt rettsråd for mindreårige i enkelte situasjoner, og det foreslås regler for å spisse nemndmøtebehandlingen til å gjelde de problemstillingene som er mest sentrale.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Kenneth Baklund, e-post: kenneth.baklund@jd.dep.no
Charlotte Scharning, e-post: charlotte.scharning@jd.dep.no

Frist for å sende inn høringssvar er 15. august 2021.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

Med hilsen


Terje Sjeggestad
ekspedisjonssjef

                                                                                   Kenneth Baklund
                                                                                   spesialrådgiver

Alle departementene


Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Fylkesmennene

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt ID-senter

Norad

Politidirektoratet (POD)

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Språkrådet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeiderpartiet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bispedømmene (11 stykker)

Demokratene

Den norske dommerforening

Den norske kirke – Kirkerådet

DROF - Driftsoperatørforum

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

Fremskrittspartiet

For Fangers Pårørende (FFP)

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Høyre

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kontoret for fri rettshjelp

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kystpartiet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Mennesker i Limbo

Miljøpartiet De grønne

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Norges Juristforbund

Norges Kommunistiske Parti

Norges politilederlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Pensjonistpartiet

Personvernkommisjonen

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Rødt

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Stiftelsen barnas rettigheter

Uføre Landsorganisasjon (ULO)

UNHCR Stockholm

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Venstre

Vergeforeningen

Vergeforeningen Følgesvennen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)