Høring - Endringer i utlendingsforskriften § 19-8 om tjenesteyters rett til opphold etter EØS-reglene (utsendte arbeidstakere som er borgere av land utenfor EØS)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i utlendingsforskriften § 19-8. Formålet med endringene er å klargjøre når borgere fra land utenfor EØS (tredjelandsborgere) som bor og arbeider i en annen EØS-stat, kan oppholde seg i Norge etter reglene om fri bevegelse av tjenester i EØS-avtalens artikkel 36.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.09.2022

Vår ref.: 22/2857

Endringen innebærer en harmonisering av utlendingsregelverket med gjeldende EØS-rett, og forskriftsteksten justeres på følgende måte:

  • Kravet om at den utsendte arbeidstakeren må være en del av EØS-foretakets permanente arbeidsstyrke erstattes med et krav om at arbeidstakeren må anses som en utsendt arbeidstaker etter reglene i arbeidsmiljøloven § 1-7 og forskrift om utsendte arbeidstakere § 2.
  • Det presiseres videre i bestemmelsen at utsendte arbeidstakere som er borgere av land utenfor EØS, må ha lovlig opphold og adgang til å ta arbeid i den andre EØS-staten som han eller hun er utsendt fra, slik at vedkommende kan returnere til bostedsstaten etter oppdraget.

Frist for å sende inn høringssvar er: 27. september 2022

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Cathrine Opstad Sunde (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                       Kalyani Rushanth

                                                                          seniorrådgiver

Departementene

Arbeidsretten

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeids- og velferdsetaten

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Direktoratet for arbeidstilsynet

Diskrimineringsnemnda

Hovedorganisasjonen Virke

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Juridisk rådgivning for kvinner

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Kommunesektorens organisasjon KS

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Næringslivets hovedorganisasjon

Petroleumstilsynet

Politidirektoratet

Regelrådet

Sivilombudet

Skatteetaten

Statsforvalterne

Unio

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund