Høringsbrev om endring i utlendingsforskriften og utlendingsinternatforskriften - Gjennomføring av returdirektivet i norsk rett

Høringsbrev fra Justis- og politidepartementet vedrørende forslag til endringer i utlendingsforskriften og utlendingsinternatforskriften som følge av EUs returdirektiv. Returdirektivet ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union den 16. desember 2008, direktiv2008/115/EF, og omhandler felles standader og prosedyrer i medlemsstatene for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold. Rettsakten innebærer en videreutvikling av Schengen-regelverket og skal derfor gjennomføres i norsk rett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.10.2010