Høring: Samvirkekompetansegruppen

Justis- og beredskapsdepartementet ønsker en vurdering av Samvirkekompetansens rapport. Rapporten er en oppfølging av 'Mulighetsstudien'.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.09.2017

Vår ref.: 15/2144

Vi viser til rapporten «Mulighetsstudien»(2015) og vedlagte rapport «Samvirke-kompetansegruppen»(2016). Den siste rapporten ble oversendt Justis- og beredskapsdepartementet rett før jul.

Bakgrunn

Vedlagte rapport er en oppfølging av »Mulighetsstudien». Sentrale anbefalinger i Mulighetstudien var etablering av ett kompetansesenter for samvirke ved utvikling av Politihøgskolen, to regionale øvings- og kompetansesentre for samvirke med basis i Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter på Starum og Norges brannskole og styrking av hovedredningssentralene for å gjøre dem i stand til å ta et større pådriveransvar for utvikling av samvirket mellom hendelsene. Mulighetsstudien har vært på høring og høringsinstansene ble spesielt anmodet om å vurdere arbeidsgruppens anbefalinger i en bredere sammenheng og gi innspill til alternative løsninger. 

JD opprettet våren 2016 en oppfølgende arbeidsgruppe. Oppdraget gikk i hovedsak ut på å vurdere høringsuttalelsene og gi konkrete, prioriterte tilrådinger om hvordan en kan oppnå tilstrekkelig samvirke gjennom kompetanseutvikling og øvingsvirksomhet mellom beredskapsaktørene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Arbeidsgruppen mener at det er hensiktsmessig å styrke justissektorens kompetansesentre, fremfor å bygge opp nye for utvikling av samvirke. De mener også det er vanskelig å forsvare økonomisk( investerings- og driftskostnader) å bygge opp samvirkekompetanse på nye sentre, løsrevet fra nød- og beredskapsetatenes daglige og operative virksomhet.

Arbeidsgruppens viktigste tilrådninger er:

 • De kapasiteter som allerede finnes, bør utvikles videre og om nødvendig styrkes der det er nødvendig for å vedlikeholde og videreutvikle samvirkekompetansen.
 • Det bør være en eller flere arenaer eller sentre for øvelser og utvikling av samvirkekompetanse i hvert politidistrikt.
 • De regionale øvingssentrene bør inngå formalisert samarbeid om FoU-aktiviteter med relevante universiteter og høyskoler.
 • Politihøgskolen bør videreutvikle sitt tilbud om tverretatlig ledelses- og instruktørutdanning.
 • Det bør vurderes å innføre krav om at kommunene oppretter kommunale beredskapsråd.

Økonomiske konsekvenser av tilrådingene er, ifølge arbeidsgruppen, først og fremst knyttet til de nye oppgavene for hovedredningssentralene. Arbeidsgruppen har også foreslått at det etableres en avdeling for samvirkekompetanse lagt til hver av de to hovedredningssentralene (HRS). Dette forslaget er til vurdering i Justis- og beredskapsdepartementet.

Justis- og beredskapsdepartementet ønsker en vurdering av arbeidsgruppens tilrådninger.

Høringsfrist: 20. september 2017

Med vennlig hilsen

Per Olaf Torkildsen
avdelingsdirektør

                                                                                    Heide Mari Olsen
                                                                                    seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur

Vedlegg/høringsnotat: Samvirkekompetansegruppens rapport

 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Fylkesmannen i Aust-Agder
 • Fylkesmannen i Buskerud
 • Fylkesmannen i Finnmark
 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Fylkesmannen i Hordaland
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Oppland
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Telemark
 • Fylkesmannen i Troms
 • Fylkesmannen i Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Vestfold
 • Fylkesmannen i Østfold
 • Avinor
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Fagforbundet
 • Forsvaret v/Forsvarsstaben
 • Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
 • Helsedirektoratet
 • Hovedredningssentralen Nord-Norge
 • Hovedredningssentralen Sør-Norge
 • Kystverket
 • Luftambulansetjenesten ANS
 • NHO
 • Norsk Brannbefals landsforbund
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Politidirektoratet
 • Politidistriktene
 • Sivilforsvaret
 • Yrkesorganisasjonenes fellesforbund
 • KS
 • KS Bedrift
 • Helseforetakene

Til toppen