Høringsbrev

Høring - forslag til endringer i kringkastingsforskriftens regler om formidlingsplikt

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem et høringsnotat med forslag om endringer i § 4-2 i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting (kringkastingsforskriften).  

Høringsdokumentene er også lagt ut på Internett, se http://www.regjeringen.no/kkd

Kultur- og kirkedepartementet ber om at eventuelle merknader er departementet i hende senest 13. november 2009. (NB! Høringsfristen er utvidet med en uke til 20. november 2009 for å gi høringsinstansene bedre tid)

Vi ber om at høringsuttalelser blir oversendt både skriftlig og elektronisk til e‑postadresse postmottak@kkd.dep.no.

 

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Øyvind Christensen
avdelingsdirektør

 

Vedlegg (Brev om forkortet høringsfrist)