Høringsbrev

Miljøverndepartementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring av direktiv 2008/101/EF (luftfartskvotedirektivet) i norsk rett. Høringsnotat med forslag til endringer i lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven), samt forslag til endringer i forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften), er tilgjengelig på Miljøverndepartementets hjemmesider, www.regjeringen.no/luftfartskvotedirektivet.

Luftfartskvotedirektivet endrer direktiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser (kvotedirektivet), og innebærer at luftfartsaktiviteter innlemmes i det europeiske kvotesystemet. Det er avklart at luftfartskvotedirektivet skal innlemmes i EØS-avtalen uten materielle tilpasninger. Direktivet forventes å bli formelt innlemmet i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS-komitéen i løpet av 2010.

For å sikre at Norge skal kunne ta fullverdig del i systemet fra oppstarten er det nødvendig at luftfartskvotedirektivet er gjennomført i norsk regelverk tidlig våren 2011. Forslag til gjennomføringsregelverk sendes derfor på høring nå, med forbehold om at direktivet må være formelt innlemmet i EØS-avtalen før lovendringen kan vedtas av Stortinget.

Gjennomføring av luftfartskvotedirektivet medfører behov for endringer i klimakvoteloven og klimakvoteforskriften. Forslag til lovendringer er utarbeidet av Miljøverndepartementet, mens forslag til forskriftsendringer er utarbeidet av Klima- og forurensningsdirektoratet.

Høringsuttalelser må være Miljøverndepartementet i hende innen 22. desember 2010.

 

 

Med hilsen


Lene Lyngby (e.f.)
ekspedisjonssjef

 Ingvild Andreassen Sæverud
 avdelingsdirektør


Vedlegg: 1

Kopi: Klima- og forurensningsdirektoratet