Høringsbrev

Høring - forslag til regler om produktplassering og korte nyhetsreportasjer for gjennomføring av AMT-direktivet i norsk rett mv.

Kulturdepartementet legger med dette frem et høringsnotat med forslag til endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting (kringkastingsloven) og lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven).

Høringsdokumentene er lagt ut på departementets nettsted, se https://www.regjeringen.no/kud. Instanser som ønsker å få tilsendt en papirkopi av høringsnotatet bes henvende seg til departementet. Også instanser som ikke har fått tilsendt høringen direkte står også fritt til å uttale seg.

Kulturdepartementet ber om at høringsuttalelser blir oversendt både skriftlig og elektronisk til e-postadresse: postmottak@kud.dep.no  

Eventuelle merknader må være departementet i hende senest 17. februar 2011.

Med hilsen

Øyvind Christensen e.f.
avdelingsdirektør

Anders Huitfeldt
seniorrådgiver

 

Vedlegg: EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2010/13/EU (.pdf)