Høringsbrev

Høring – NOU 2010:14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte

Mediestøtteutvalget ble bedt om å foreta en helhetlig vurdering av bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet. Utvalget leverte 16. desember 2010 sin utredning til Kulturdepartementet. Kulturdepartementet legger med dette Mediestøtteutvalgets utredning NOU 2010:14 ut på høring.

Departementet vil i sin oppfølging av utvalgets anbefaling ta stilling til behovet for endringer i utformingen og innretningen av støtteordningene på medieområdet.

Utvalget er delt i synet på hvordan det fremtidige system for merverdiavgift for medier bør være utformet. En del av utvalget anbefaler det såkalte ”flermedialitetsalternativet” der dagens nullsats for papiraviser beholdes og der det innføres en lav sats (8 %) for sammenlignbare digitale redaksjonelle produkter. En annen del av utvalget stiller seg bak ”omfordelingsalternativet”, som innebærer lav mva-sats (8 %) for begge kategorier av medier, kombinert med nye ordninger med direkte støtte. Samtidig har enkeltmedlemmer gjennom særmerknader reservasjoner knyttet til begge alternativer. Et tredje alternativ vil være å opprettholde dagens system, dvs. med nullsats på papiraviser og full sats på elektroniske medier. Departementet ber høringsinstansene kommentere og rangere disse tre ulike løsningene i prioritert rekkefølge.

Høringsdokumentene er lagt ut på departementets nettsted, http://www.regjeringen.no/kud. Instanser som ikke har fått tilsendt høringen direkte står også fritt til å uttale seg.

Kulturdepartementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis blir oversendt elektronisk til postmottak@kud.dep.no.

Departementet ber om at eventuelle merknader er oss i hende senest 18. april 2011.

 

Med hilsen

 

Nina Økland e.f.
ekspedisjonssjef

Øyvind Christensen
avdelingsdirektør

 

Vedlegg