Høringsbrev

Høring - forslag til bestemmelser om land-for-land rapportering

Finansdepartementet viser til forslag fra EU-kommisjonen 25. oktober 2011 til nytt konsolidert regnskapsdirektiv, som blant annet erstatter 4. selskapsdirektiv og 7. selskapsdirektiv, se:
http://www.euo.dk/upload/application/pdf/e752d81a/COM_2011_684_EN_ACTE_f.pdf

Forslaget inneholder nye regler for årsregnskap, konsolidering av regnskap, samt ”relaterte rapporter” for visse foretak, herunder såkalt land-for-land rapportering. Bestemmelsene om land-for-land rapportering fremgår av forslagets kapittel 9. Direktivforslaget er EØS-relevant.

Kommisjonens forslag til land-for-land rapportering innebærer at store selskaper innen utvinningsindustrien og skogindustrien på årlig basis må rapportere om utbetalinger til regjeringer i det enkelte land hvor slik virksomhet drives, og med informasjon om utbetalingene er relatert til enkeltprosjekter. Med ”utbetalinger” menes blant annet skatteinnbetalinger, royalties, lisensavgifter m.m. Formålet med reguleringen er blant annet å gjøre myndighetene i de land foretakene opererer ansvarlige for bruken av inntekter fra sine naturressurser, samt for å fremme godt styresett. Kommisjonen anser forslaget i stor grad å være sammenlignbar med kravene etter det amerikanske Dodd-Frank Act.

De foreslåtte rapporteringskravene vil etter Kommisjonens oppfatning i stor grad tilfredsstille kravet fra interessenter om forbedret offentliggjøring, samtidig med at kostnadene knyttet til slik rapportering vil være akseptable. Forslaget antas videre fra Kommisjonens side ikke å sette berørte selskaper i en uheldig konkurransesituasjon.

Norske myndigheter har overfor EU-kommisjonen stilt seg positive til innføring av felles EU-regler om land-for-land rapportering. I regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet er det uttalt at regjeringen mener det er fornuftig å se an
utviklingen i EU, men at man også vil vurdere om det kan være grunnlag for innføre slike regler i Norge på selvstendig grunnlag. Videre har det i den offentlige debatt av enkelte vært tatt til orde for at norske land-til-land rapporteringskrav bør gå lengre enn det som følger av Dodd-Frank Act, og at norske myndigheter bør forsere innføringen av slike krav for å ligge i forkant av blant annet EU. Herunder har interesseorganisasjonen Publish What You Pay Norge (PWYP) blant annet fått utarbeidet en rapport med forslag om utvidet land-for-land rapporteringskrav, se http://www.pwyp.no/draft-discussion-defining-elements-links-between-natural-resources-tax-and-development.

Finansdepartementet ba i brev 2. juni 2011 om Finanstilsynets og Skattedirektoratets merknader til rapporten fra PWYP. Finanstilsynet har vurdert gjennomførbarheten av forslaget som fremkommer i rapporten og uttaler blant annet at ”… det ikke er praktisk mulig å hente frem informasjon i det formatet som foreslås per i dag.”. Skattedirektoratet på sin side uttaler blant annet at ”[v]ia land for land rapportering vil Skatteetaten få tilgang til verdifulle opplysninger om selskapenes virksomhet i de enkelte land, og etter direktoratets mening vil den nye rapporteringsordningen bidra til korrekt skattelegging av disse selskaper.”. Finanstilsynets og Skattedirektoratets brev kan leses på departementets hjemmesider, se http://www.regjeringen.no/Upload/FIN/fma/ft_land-til-land.pdf?epslanguage=no og http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/utvalgte-brev/2011/land-for-land-rapportering-i-norge--anmo.html?id=654992.

I tråd med tidligere uttalelser fra departementet sendes EU-kommisjonens forslag til bestemmelser om land-for-land rapportering (kapittel 9) på høring til antatte interessenter til forslaget. Det bes særskilt om høringsinstansenes synspunkter på hvilke foretak som etter forslaget er tenkt pålagt nye rapporteringsforpliktelser, innretningen av og det nærmere innholdet i rapporteringskravet, samt forslaget om unntak fra rapporteringskravet i artikkel 38 nr. 5. Det bes videre om høringsinstansenes merknader til hvorvidt de opplysninger som etter forslaget skal fremlegges, enkelt vil kunne skaffes til veie av den rapporteringspliktige. Departementet ber også om høringsinstansenes synspunkter på om det er særskilte forhold som norske myndigheter eventuelt bør søke å følge opp overfor EU i forbindelse med forslaget, og eventuelle positive og/eller negative konsekvenser av særskilt norsk innføring av land-for-land rapporteringskrav før EUs gjennomføringsfrist.

Finansdepartementet viser til at EU-kommisjonens forslag nå ligger til behandling i Rådet og i Europaparlamentet, og at innspillene fra høringsrunden vil bli vurdert benyttet i den dialog departementet eventuelt vil ha med disse institusjonene i anledning saken.

Vi ber om høringsuttalelser innen 31. januar 2012. Høringsuttalelser bes sendt på
e-post til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                 Alexander Behringer
                                                                                 underdirektør

Vedlegg