Høringsbrev

Kulturdepartementet foreslår at produksjonstilskuddet for dagsaviser (pressestøtten) endres slik at ordningen blir plattformnøytral. Forslaget innebærer at støtteordningen ikke lenger vil være bundet til papiraviser, og at støttemottakerne også kan få tilskudd for digitale utgivelser.

Høring - utkast til forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Kulturdepartementet sender med dette ut et høringsnotat med utkast til en ny forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Instanser som ikke har fått tilsendt høringen direkte står også fritt til å uttale seg.

Høringsnotatet er lagt ut på departementets nettsted,
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer.

Forslaget er et ledd i oppfølgingen av Mediestøtteutvalgets utredning NOU 2010:14
Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt - en moderne mediestøtte. Forskriften skal regulere fordelingen av produksjonstilskudd over Kulturdepartementets budsjett
(Kap. 335 Pressestøtte, post 71 Produksjonstilskudd). Forskriften vil erstatte forskrift av 26. november 2009 nr. 1409 om produksjonstilskudd til dagsaviser.

I høringsnotatet foreslår Kulturdepartementet at produksjonstilskuddet for dagsaviser (pressestøtten) endres slik at ordningen blir plattformnøytral. Forslaget innebærer at støtteordningen ikke lenger vil være bundet til papiraviser, og at støttemottakerne også kan få tilskudd for digitale utgivelser. Kulturdepartementet gjør oppmerksom på at Regjeringen ikke har tatt endelig stilling til spørsmålet om omlegging av støtteordningen, og at det ikke kan forventes at den samlede støtten vil bli økt.

Kulturdepartementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis blir oversendt elektronisk til postmottak@kud.dep.no.

Departementet ber om at eventuelle merknader er oss i hende senest 25. mai 2012.

Med hilsen


Lars Petter Øyen (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
   

Lars Brustad
   underdirektør