Høringsbrev

Høring – forskriftsendringer som følge av Gjennomføring av forordning 392/2009 og 2002 Aten-konvensjonen i norsk rett 

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsendringer som følge av gjennomføring av forordning (EF) 392/2009 og 2002 Aten-konvensjonen i norsk rett. Forslagene fremgår av vedlagte høringsnotat.

Forslag om gjennomføring av forordning (EF) 392/2009 og Aten-konvensjonen ble fremmet høsten 2012 (Prop 54 LS (2012-2013), og vedtatt av Stortinget 29. april 2013. Lovvedtaket ble sanksjonert 7. juni 2013. Ikraftsettelsen av lov 7. juni 2013 nr. 30 om endringar i sjøloven (reglar om passasjeransvar, m.a. gjennomføring av forordning (EF) nr. 392/2009) forutsetter at nærmere bestemmelser om forsikringsplikt, sertifikat og gebyr vedtas i forskrift.

I vedlagte høringsnotat foreslås det endringer i henholdsvis:

1)       forskrift 17. juni 2008 nr. 607 om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992,

2)       forskrift 2. februar 1996 nr. 115 om oppkreving av gebyr til statskassen for besiktelser, sertifikatutstedelse mv. som foretas i henhold til skipssikkerhetsloven mv., og

3)       forskrift 21. desember 2009 nr. 1738 om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet.

Det legges opp til at forskriftsendringene settes i kraft samtidig med endringsloven.

Gjennomføringen av forordning (EF) 392/2009 og 2002 Aten-konvensjonen er forsinket i norsk rett. Forordning (EF) 392/2009 trådte i kraft i EU 31. desember 2012. 2002 Aten-konvensjonen trer i kraft internasjonalt 23. april 2014. Reglene bør derfor gjennomføres i norsk rett så snart som mulig.  

Vi ber adressatene forelegge høringsnotatet for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd.

Høringsfristen er 7. september 2013. Høringsuttalelser sendes Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at høringsuttalelsene blir sendt elektronisk til: lovavdelingen@jd.dep.no.

Med hilsen

Anne-Karin Nesdam e.f.
lovrådgiver

Kjersti Tusvik
rådgiver