Høringer

Høringsbrev

Endringer i energiloven – tredje energimarkedspakke – høring

Olje- og energidepartementet sender på høring et forslag til endringer i energiloven til gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke på kraftmarkedets område.

Forslaget omfatter lovendringer som følge av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF (tredje elmarkedsdirektiv), Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 (om grensekryssende krafthandel) og Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 (om opprettelsen av et byrå for samarbeid mellom energiregulatorene).

Departementet understreker at nevnte rettsakter ikke er innlemmet i EØS-avtalen ennå. Av hensyn til fremdrift i den nasjonale gjennomføringen, sendes forslaget til endringer i energiloven likevel på høring nå.

For gjennomføring av de øvrige rettsaktene i den tredje energimarkedspakken, som inneholder bestemmelser om det indre markedet for naturgass, legger departementet opp til en separat høringsprosess.

Høringsdokumentet er lagt ut på departementets hjemmeside, under Dokumenter/ Høringer/ Saker på høring:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-energiloven---eus-/id735688/

Høringsfristen er 10. januar 2014. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med kommentarer.

Eventuelle spørsmål kan rettes til underdirektør Henriette Nesheim (22 24 62 88) eller avdelingsdirektør Olav Boge (22 24 63 83).

 

Med hilsen                                                                        

 

Per Håkon Høisveen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Olav Boge

                                                                                          avdelingsdirektør