Høringsbrev

Høring - endringer i åndsverkloven – Gjennomføring av EUs direktiv 2011/77/EU om endringer i vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheter

 

Kulturdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til gjennomføring av EUs direktiv 2011/77/EU i åndsverkloven.

Direktivet i dansk versjon finnes her: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:265:0001:0005:DA:PDF

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet og høringsnotatet for berørte underliggende organer og organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsbrevet, høringsnotatet og liste over høringsinstanser er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer.

Høringsfristen er 14. november 2013. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@kud.dep.no, eventuelt som vanlig post til Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo.

 

Med hilsen

 

Bengt O. Hermansen e.f.
avdelingsdirektør

 

Espen Arneberg Børset
seniorrådgiver