Høring - Fordelingsmodell for Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Høringsbrev

Fordelingsmodell for Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Kulturdepartementet foreslår med dette endringer i forskrift 12. juni 2009 nr. 640 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping.

De nye vilkårene for at en samfunnsnyttig eller humanitær organisasjon skal kunne motta tippemidler ble fastsatt i forskrift 9. august 2013. Forskriftsendringene etablerer også en overgangsordning for berørte organisasjoner for perioden 2014 – 2017. Formålet med endringene er å sikre en langsiktig og robust modell for fordeling av spillemidler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner og å videreføre viktige samfunnsoppgaver som utføres av landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

I dette høringsdokumentet foreslår departementet endringer som vil innføre en ny modell for fordeling av midler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. I overgangsperioden vil fordelingskriteriene kun gjelde for organisasjoner som ikke har deltatt i ordningen tidligere. Fra og med utbetalinger i 2018 vil fordelingskriteriene gjelde for alle organisasjoner.

Det legges i høringsnotatet opp til at de tre beredskapsorganisasjonene (Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp) som er sikret en fast andel i en ny fordelingsmodell mottar samme andel som disse har under dagens ordning.

Høringsdokumentene er lagt ut på Kulturdepartementets nettsted, se www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram.

Kulturdepartementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis blir oversendt elektronisk til postmottak@kud.dep.no.

Departementet ber om merknader til forslagene innen 22. november 2013.

 

Med hilsen                                                                        

Lars Audun Granly (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

Anne Sletmo
fagdirektør