Høringsnotat - engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.04.2020

Vår ref.: 19/544

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i utlendingsforskriften om en engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge.

Frist for å sende inn høringssvar er 6. april 2020.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no/id2691467 under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen
Nina E. D. Mørk (e.f.)
avdelingsdirektør

Kaja Kolvig
seniorrådgiver

 • Alle departementene

 

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
 • Barneombudet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)
 • Datatilsynet
 • Domstolsadministrasjonen
 • Fylkesmennene
 • Helsedirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonalt ID-senter
 • Norad
 • Politidirektoratet (POD)
 • Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Språkrådet
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)

 

 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk Senter
 • Arbeiderpartiet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Bispedømmene (11 stykker)
 • Demokratene
 • Den norske dommerforening
 • Den norske kirke – Kirkerådet
 • DROF - Driftsoperatørforum
 • Fagforbundet
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Flyktninghjelpen
 • Fremskrittspartiet
  For Fangers Pårørende (FFP)
 • Helsingforskomiteen
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Human Rights Service (HRS)
 • Høyre
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • Islamsk Råd
 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
 • Kontoret for fri rettshjelp
 • Kristelig Folkeparti
 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
 • KUN Senter for kunnskap og likestilling
  Kystpartiet
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Mennesker i Limbo
 • Miljøpartiet De grønne
 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Norges politilederlag
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Innvandrerforum
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • Pensjonistpartiet
 • Politiets Fellesforbund
 • Politijuristene
 • PRESS – Redd Barna Ungdom
 • Redd Barna
 • Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)
 • Rettspolitisk forening
 • Røde Kors
 • Rødt
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Seniorsaken
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Stiftelsen barnas rettigheter
 • Uføre Landsorganisasjon (ULO)
 • UNHCR Stockholm
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Venstre
 • Vergeforeningen
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)