Høringsnotat – forslag til endringer i markedsføringsloven - merking av retusjert reklame mv.

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag om endringer i markedsføringsloven på høring. Forslaget gjelder blant annet innføring av plikt til å merke retusjert reklame. Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter innen mandag 27. januar 2020.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.01.2020

Vår ref.: 19/4724

Høring om merking av retusjert reklame mv.- forslag om endringer i markedsføringsloven

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag om endringer i markedsføringsloven på høring. Forslaget gjelder blant annet innføring av plikt til å merke retusjert reklame.

Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter innen mandag 27. januar 2020. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på departementets hjemmeside, ved å trykke på feltet markert med "Send inn høringssvar". Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og blir publisert sammen med øvrige høringssvar.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Nina W. Oftedahl på nwo@bfd.dep.no eller på tlf. 22 24 24 69.

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Kristiansand tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett
Stavanger tingrett
Sør-Trøndelag tingrett

Domstoladministrasjonen
Regjeringsadvokaten

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Barneombudet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukerklageutvalget
Forbruksforskningsinstituttet Sifo - OsloMet
Konkurransetilsynet
Luftfartstilsynet
Markedsrådet
Medietilsynet
Regelrådet

Fylkeskommunene

Bergen kommune
Kristiansand kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Trondheim kommune

Sivilombudsmannen

Forbruker Europa

Coop Norge SA
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
ANFO - Annonsørforeningen
Den Norske Turistforening
Finans Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Mediebedriftenes landsforening (MBL)
NHO Luftfart
NHO Reiseliv
NHO Sjøfart
NHO Transport
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Reiselivsforum
Press – Redd Barna Ungdom
Redd Barna
Unio Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Følg saken Saksgang: Endringer i markedsføringsloven – merking av retusjert reklame mv.