Forskrift om merking av retusjert reklame mv.

Stortinget har vedtatt at det skal innføres en plikt til å merke retusjert reklame. Formålet med merkeplikten er at den skal bidra til å motvirke kroppspress ved å gjøre oppmerksom på at de idealiserte personene i reklamen er fikset på. Det er derfor ikke hensiktsmessig å kreve at retusjering som ikke bidrar til kroppspress, må merkes. Vedlagte høringsnotat inneholder forslag til enkelte unntak fra merkeplikten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.04.2022

Vår ref.: 21/4380

Høring - forskrift til markedsføringsloven - om merking av retusjert reklame

Stortinget har vedtatt at det skal innføres en plikt til å merke retusjert reklame. Merkekravet er nedfelt i markedsføringsloven § 2 andre ledd. Plikten inntrer der en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering, og gjelder både levende reklame og reklame i stillbilder, på alle flater og plattformer. Formålet med merkeplikten er at den skal bidra til å motvirke kroppspress ved å gjøre oppmerksom på at de idealiserte personene i reklamen er fikset på. Det er derfor ikke hensiktsmessig å kreve at retusjering som ikke bidrar til kroppspress, må merkes. Vedlagte høringsnotat inneholder forslag til enkelte unntak fra merkeplikten.

Den retusjerte reklamen skal merkes med et standardisert merke. Sist i høringsnotatet er tre utkast til standardisert merke. Etter høringsrunden vil departementet avgjøre hvilket merke som skal benyttes til å merke reklamen. Departementet vil også få etablert et nettsted som det standardiserte merket kan lastes ned fra. Departementet legger opp til at merkeplikten skal tre i kraft fra 1. juli 2022.

Det bes om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk ved å bruke lenken "Send inn høringssvar" på www.regjeringen.no  under "høyringar". Høringsuttalelsene kan alternativt sendes per post eller e-post til postmottak@bfd.dep.no Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Høringsfristen er onsdag 6. april 2022.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke fremgår av listen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Nina W. Oftedahl (nwo@bfd.dep.no) eller Marc Stuppi (marc.stuppi@bfd.dep.no).

Med hilsen

Aslaug Skrede Gauslaa (e.f.)

avdelingsdirektør

Nina Wilmar Oftedahl

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Adresseliste

 

Agder fylkeskommune

Pb. 788 Stoa

4809

ARENDAL

Agder lagmannsrett

Pb. 2644

3702

SKIEN

ANFO Annonsørforeningen

Arbinsgt. 2

0253

OSLO

Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF

Pb. 8863 Youngstorget

0028

OSLO

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Pb. 8019 Dep

0030

OSLO

Barneombudet

Pb. 8889 Youngstorget

0028

OSLO

Bergen kommune

Pb. 7700

5020

BERGEN

Bergen tingrett

Pb. 7412

5020

BERGEN

Borgarting lagmannsrett

Pb. 8017 Dep

0030

OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164

OSLO

Den norske dommerforening

c/o Norges Juristforbund

0164

OSLO

Den Norske turistforening

Youngstorget 1

0181

OSLO

Domstoladministrasjonen

Pb. 5678 Sluppen

7485

TRONDHEIM

Eidsivating lagmannsrett

Pb. 4450 Bedriftssenteret

2326

HAMAR

Finans Norge

Pb. 2473

0202

OSLO

Finansdepartementet

Pb. 8008 Dep

0030

OSLO

Forbruker Europa

Pb. 4594 Nydalen

0404

OSLO

Forbrukerklageutvalget

Postboks 4596 Nydalen

0404

OSLO

Forbrukerrådet

Pb. 463 Sentrum

0105

OSLO

Forbrukertilsynet

Sandakerveien 138

0484

OSLO

Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Høgskolen i Oslo og Akershus

0130

OSLO

Forsvarsdepartementet

Pb. 8126 Dep

0032

OSLO

Fremskrittspartiets Ungdom

Karl Johans gt. 25, 5. etasje

0159

OSLO

Frostating lagmannsrett

Pb. 2315 Sluppen

7004

TRONDHEIM

Grønn Ungdom

Hausmannsgt. 19

0182

OSLO

Gulating lagmannsrett

Pb. 7414

5020

BERGEN

Helse- og omsorgsdepartementet

Pb. 8011 Dep

0030

OSLO

Hovedorganisasjonen Virke

Pb. 2900 Solli

0230

OSLO

Høyesteretts kontor

Pb. 8016 Dep

0030

OSLO

Hålogaland lagmannsrett

Pb. 2511

9271

TROMSØ

Innlandet fylkeskommune

Pb. 4404 Bedriftsenteret

2325

HAMAR

Justis- og beredskapsdepartementet

Pb. 8005 Dep

0030

OSLO

Klima- og miljødepartementet

Pb. 8013 Dep

0030

OSLO

Kommunal- og distriktsdepartementet

Pb. 8112 Dep

0032

OSLO

Konkurransetilsynet

Pb. 439 Sentrum

5805

BERGEN

Kristelig Folkepartis Ungdom

Pb. 478 Sentrum

0105

OSLO

Kristiansand kommune

Pb. 417 Lund

4604

KRISTIANSAND

Kristiansand tingrett

Pb. 63

4661

KRISTIANSAND S

Kultur- og likestillingsdepartementet

Pb. 8030 Dep

0030

OSLO

Kunnskapsdepartementet

Pb. 8119 Dep

0032

OSLO

Landbruks- og matdepartementet

Pb. 8007 Dep

0030

OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgt. 11

0181

OSLO

LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Kolstadgt. 1

0652

OSLO

Markedsrådet

Postboks 4596 Nydalen

0404

OSLO

Mediebedriftenes Landsforening (MBL)

Kongens gt. 14

0153

OSLO

Medietilsynet

Nygt. 4

1607

FREDRIKSTAD

Møre og Romsdal fylkeskommune

Fylkeshuset, Julsundvegen 9

6404

MOLDE

Møre og Romsdal fylkeskommune

Fylkeshuset, Julsundvegen 9

6404

MOLDE

NHO Luftfart

Pb. 5474 Majorstuen

0305

OSLO

NHO Sjøfart

Postboks 5201 Majorstuen

0302

OSLO

NHO Transport

Pb. 5477 Majorstuen

0305

OSLO

Nordland fylkeskommune

Fylkeshuset

8048

BODØ

Nordland fylkeskommune

Fylkeshuset

8048

BODØ

Nord-Troms tingrett

Pb. 2510

9270

TROMSØ

Norges Juristforbund

Kr. Augustsgt. 9

0164

OSLO

Norges Rederiforbund

Pb. 1452 Vika

0116

OSLO

Norsk Reiselivsforum

Pb. 2924 Solli

0230

OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet

Pb. 8090 Dep

0032

OSLO

Olje- og energidepartementet

Pb. 8148 Dep

0033

OSLO

Oslo kommune

Rådhuset

0037

OSLO

Oslo tingrett

Pb. 8023 Dep

0030

OSLO

Press - Redd Barna Ungdom

Pb. 6902 St. Olavs plass

0130

OSLO

Redd Barna

Pb. 6902 St. Olavsplass

0130

OSLO

Regelrådet

Kartverksveien 21

3511

HØNEFOSS

Regjeringsadvokaten

Pb. 8012 Dep

0030

OSLO

Rogaland fylkeskommune

Pb. 130

4001

STAVANGER

Rogaland fylkeskommune

Pb. 130

4001

STAVANGER

Rød Ungdom

Dronningens gt. 22

0154

OSLO

Samferdselsdepartementet

Pb. 8010 Dep

0030

OSLO

Senterungdommen

Grensen 9B

0159

OSLO

Sivilombudet

Pb. 3 Sentrum

0101

OSLO

Sosialistisk Ungdom

Hagegt. 22

0653

OSLO

Stavanger kommune

Pb. 8001

4068

STAVANGER

Stavanger tingrett

Pb. 159 Sentrum

4001

STAVANGER

Sør-Trøndelag tingrett

Tinghuset

7004

TRONDHEIM

Troms og Finnmark fylkeskommune

Pb. 701

9815

VADSØ

Trondheim kommune

Pb. 2300 Sluppen

7004

TRONDHEIM

Trøndelag fylkeskommune

Fylkets hus

7735

STEINKJER

UiT Norges arktiske universitet

Det juridiske fakultet

9037

TROMSØ

Ungdom og Fritid

Pb. 9024 Grønland

0133

OSLO

Unge funksjonshemmede

Mariboesgt. 13

0183

OSLO

Unge Høyres landsforbund

Pb. 1352 Vika

0113

OSLO

Unge Venstre

Møllergt. 16

0179

OSLO

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Stortingsgt. 2

0158

OSLO

Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet

5020

BERGEN

Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet

0130

OSLO

Utenriksdepartementet

Pb. 8114 Dep

0032

OSLO

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

OsloMet - storbyuniversitetet

0130

OSLO

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Pb. 2844

3702

SKIEN

Vestland fylkeskommune

Pb. 7900

5020

BERGEN

Viken fylkeskommune

Pb. 220

1702

SARPSBORG

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Pb. 9232 Grønland

0134

OSLO

 

Følg saken

 • 17.06.2022

  No må retusjert reklame merkast

  Nyheit | Barne- og familiedepartementet

  Frå 1. juli i år blir det påbod om å merke retusjert reklame, der utsjåande til personar i reklamen er endra.

 • 05.01.2022

  Forskrift om merking av retusjert reklame mv.

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Stortinget har vedtatt at det skal innføres en plikt til å merke retusjert reklame. Formålet med merkeplikten er at den skal bidra til å motvirke kroppspress ved å gjøre oppmerksom på at de idealiserte personene i reklamen er fikset på. Det er derfor ikke hensiktsmessig å kreve at retusjering som ikke bidrar til kroppspress, må merkes. Vedlagte høringsnotat inneholder forslag til enkelte unntak fra merkeplikten.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 06.04.2022

 • 09.04.2021

  Prop. 134 L (2020–2021) - Endringer i markedsføringsloven mv. (merking av retusjert reklame)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  I proposisjonen foreslås det blant annet plikt til å merke retusjert eller på annen måte manipulert reklame, nå manipuleringen medfører at kroppen til personer i reklamen avviker fra virkeligheten.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 02.12.2019

  Foreslår å merke retusjert reklame

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen ønsker at all retusjert reklame, der personer inngår, skal merkes. Nå sendes forslaget ut på høring.

 • 02.12.2019

  Høringsnotat – forslag til endringer i markedsføringsloven - merking av retusjert reklame mv.

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag om endringer i markedsføringsloven på høring. Forslaget gjelder blant annet innføring av plikt til å merke retusjert reklame. Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter innen mandag 27. januar 2020.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 27.01.2020